Siden med indstillinger for tilpasning af installation/ydeevne, der kan findes ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Tilpasning af ydeevne, indeholder adskillige muligheder med hensyn til handlingsfrekvenser og tærskelværdier for forskellige UEM-konsolprocedurer.

Indstilling Beskrivelse
Bekræftelsesfrekvens for bulkudgivelse Profiler pushes til det antal enheder, der indtastes her pr. transaktion. Minimumværdien er 1000. Maksimumværdien er 50000. Standardværdien er 40000.
Tidsplan for stikprøveinterval (minutter) Denne indstilling bestemmer, hvor ofte planlægningsprogrammet henter en stikprøve fra enheden, målt i minutter. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 1440 (24 timer). Standardværdien er 5.
Minimum stikprøveinterval (timer)
iOS-enhedsinvitationer pr. sekund Dette er antallet af iOS-enheder pr. sekund, der anmodes til at tjekke enhedstjenester med en APN's udgående meddelelse. Minimumværdien er 4. Standardværdien er 30. Den anbefalede maksimumværdi er 120.
Udgivelsesfrekvens for certifikatprofil Dette er det maksimale antal installationskommandoer pr. certifikatprofil, der kan udgives på alle tidspunkter for hele miljøet. Standardværdien er 50.
Antal kø-kommandoer (maks.)

Dette er det maksimale antal kommandoer, som køen kan indeholde. Kommandoer udgives pr. udgivelsesfrekvens for certifikatprofil, indtil de når til denne grænse. Når enheder forbruger kommandoerne, sættes flere kommandoer i kø.

Den værdi, du indtaster her, ganges med ”udgivelsesfrekvens for certifikatprofil” for at opnå det maksimale antal. Dette antal kan øges for at forbedre batchkørslen af certifikater, men du bør nøje overveje at holde øje med CA- og DS-serverydeevnen. Standardværdien er 10.

Regulering af certifikat-kø Hvis kommandoerne tilføjet pr. udgivelsesfrekvens for certifikatprofil ikke forbruges af enhederne, sættes den næste batch som standard i kø i 30 minutter. Dette tidsinterval kan mindskes for at forbedre batchkørslen af certifikater, men du bør nøje overveje at holde øje med CA- og DS-serverydeevnen. Standardværdien er 15.
Manuel installationstærskelværdi for certifikatprofil Dette er det maksimale antal installationskommander pr. certifikatprofil, der kan sættes i kø fra dashboardet pr. administrator, pr. profilversion. Standardværdien er 100.
Maks. antal Apple API-opkald pr. sekund (til invitation af VPP-brugere) Angiver det maksimale antal opkald pr. sekund, der foretages til Apple VPP-serverne. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 1000. Standardværdien er 30.
Kør real-time compliance  
Tillad minutter som mindste Compliance-interval Aktiver for at oprette Compliance-politikker og angive Compliance-eskaleringshandlinger til at finde sted i et minutbaseret interval. Afhængigt af antallet af enheder, der er tilmeldt dette miljø, kan systemets ydeevne blive påvirket. Overvej disse faktorer, før du aktiverer denne funktion.
Batchstørrelse for udrulning af interne apps Denne værdi angiver antallet af enheder, der indgår i batchen for udrulning af interne apps. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 100.
Marker app UEM-kommando forældet efter

Denne tidsgrænse pr. platform definerer, hvor længe efter sidste UEM-kommando (bekræftet af enheden, men endnu ikke udført) før kommandoen betragtes som "forældet". Forældede kommandoer genudløses, når apps udgives.

Appkataloget viser ikke længere apps i en "behandlingstilstand" til slutbrugere, framelder i stedet for at aktivere handlingerne "Installer igen" eller "Opdater".

Stikprøveinterval (minutter) for MDM-appliste Minimumværdi 1. Standardværdi 480.
Målingstid (min.) for prøvegrundlag for Windows-appliste Minimumværdi 1. Maksimumværdi 1440. Standardværdi 5.
Batchstørrelse for synkronisering af licens for VPP-apps Denne indstilling angiver antallet af apps, der indgår i hvert batch, når de synkroniseres med VPP-skyen Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 250. Standardværdien er 250.
Interval for gentagelse af mislykket app-installation (minutter) Denne indstilling angiver, hvor lang tid man skal vente på at forsøge at geninstallere en mislykket app-installation. Minimumværdien er 15. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 60.
Maks. antal nye forsøg for mislykket app-installation (Windows) Angiver det maksimale antal gange, hvor en mislykket installation skal gentages. Minimumværdien er 0. Maksimumværdien er 8. Standardværdien er 5.
Enhedens batchstørrelse for gentagne forsøg af mislykkede installationer Denne indstilling angiver det maksimale antal enheder, der indgår i et forsøg på at geninstallere en mislykket app-installation. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 15000. Standardværdien er 10000.
Hyppighed for automatiske opdateringer af enhedsbaseret VPP-app (timer) Du har mulighed for at opdatere enhedsbaserede VPP-apps automatisk. Denne indstilling styrer, hvor ofte, målt i timer, disse opdateringer udføres. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 24. Standardværdien er 1.
App-listestørrelse for at kontrollere, om der er opdateringer til en app-version Når systemet kontrollerer, om der er en ny version af appen, angiver denne indstilling størrelsen på listen over apps, der kontrolleres. Minimumværdien er 20. Maksimumværdien er 100. Standardværdien er 20.
Installer certifikatprofiler uden batchkørsel ved tilmelding

Bestemmer, om certifikatprofilkommandoer sendes i batches eller ej.

Når funktionen er aktiveret, springes batchkørselslogikken ved certifikatprofilens installationskommandoer for nye tilmeldinger over.

Når funktionen er deaktiveret, anvendes batchkørselslogikken ved certifikatprofilens installationskommandoer for nye tilmeldinger.

Synkroniseringsinterval (timer) for VPP-licensoptællinger i en organisationsgruppe Dette er den minimale mængde tid, i timer, som planlægningsprogrammet bruger på at vælge en organisationsgruppe, for hvilken der skal køres en synkronisering af licensoptællingen. Minimumværdien er 2. Maksimumværdien er 24. Standardværdien er 6.
Antal organisationsgrupper pr. batch ved synkronisering af VPP-licensoptællinger Dette er antallet af organisationsgrupper, som planlægningsprogrammet kan vælge, hver gang det kører jobbet for at synkronisere en VPP-licensoptælling. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 50. Standardværdien er 10.
Automatisk sletning af fabriksindstillet PPKG

Når denne funktion er aktiveret, slettes den produktklargøringspakke, der uploades til enheden automatisk, hvilket sparer enhedslagerplads.

Når funktionen er aktiveret, gemmes PP-pakken på enheden.

Dage, hvorefter PPKG’er slettes

Denne indstilling er kun tilgængelig, når Automatisk sletning af fabriksindstillet PPKG er aktiveret.

Denne indstilling bestemmer, hvor mange dage der går, før PPKG-filen fjernes fra enheden. Minimumværdien er 0 (øjeblikkelig sletning). Maksimumværdien er 90. Standardværdien er 5.

Reguleringshastighed for AWCM-produktklargøring

Angiver antallet af AirWatch Cloud Messenger-notifikationer (AWCM), der sendes pr. sekund. Juster denne reguleringshastighed med Batchstørrelse for frigivelse af produktklargøringskommando iht. den medfølgende tabel over Produktklargøringsstørrelse.

Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 100. Standardværdien er 2.

Batchstørrelse for frigivelse af produktklargøringskommando

Produktklargøringskommandoer oprettes i en tilbageholdt tilstand. Denne indstilling angiver antallet af kommandoer, der frigives fra enhedens kommando-kø pr. batchinterval for frigivelse af job.

Planlægningsprogrammets opgave, der kaldes "Batchfrigivelsesjob til produktklargøring" (findes i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administration > Planlægningsprogram), styrer hvor ofte kommando-køen frigives.

Denne indstilling styrer, hvor mange kommandoer pr. interval der frigives og justeres med Reguleringshastighed for AWCM-produktklargøring. Begge indstillinger er baseret på antallet af enhedstjenesteservere (DS) i dit miljø, som beskrevet i tabellen Produktklargøringsstørrelse.

Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 200.

Batchstørrelse for Apple-profilinstallation Denne værdi angiver antallet af profilkommandoer, der føjes til kommando-køen pr. batch. Denne indstilling er beregnet til at styre strømmen af kommandoer, der skal behandles, for at forhindre proceduren fra at få timeout. Minimumværdien er 300. Maksimumværdien er 1000. Standardværdien er 300.

Produktklargøringsstørrelse

Antal DS-servere AWCM-reguleringshastighed Kommandoudløsning, batchstørrelse
1 2 200
2 4 400
3 6 600
4 8 800
5 10 1000