Αφού ρυθμιστούν οι παράμετροι μιας πολιτικής ασφάλειας και δημοσιευτεί η πολιτική, ο χρήστης μπορεί, στη συνέχεια, να εφαρμόσει την πολιτική ασφάλειας σε ένα προφίλ ή σε ένα Edge μέσω της χρήσης μιας πολιτικής επιχείρησης. Οι παράμετροι των πολιτικών επιχείρησης μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge.

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα πολιτικής επιχείρησης σε επίπεδο προφίλ και να εφαρμόσετε μια πολιτική ασφάλειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles) > Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
 2. Στην περιοχή Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση κανόνα (Configure Rule).
 3. Στο πλαίσιο Όνομα κανόνα (Rule Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για τον κανόνα.
 4. Στην περιοχή Ταίριασμα (Match), διαμορφώστε τις συνθήκες αντιστοίχισης για τη ροή της κυκλοφορίας, ορίζοντας τα κριτήρια αντιστοίχισης για την κυκλοφορία Προορισμού (Destination) προς Internet.
 5. Στην περιοχή Ενέργεια (Action), διαμορφώστε τις ενέργειες για τον κανόνα ως εξής:
  • Ορίστε την Υπηρεσία δικτύου (Network Service) σε Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul). Η υπηρεσία δικτύου Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul) είναι ενεργοποιημένη μόνο εάν το στοιχείο Προορισμός (Destination) έχει οριστεί ως Internet.
  • Κάντε κλικ στην υπηρεσία δικτύου Πύλη VMware Cloud Web Security (VMware Cloud Web Security Gateway) και επιλέξτε μια δημοσιευμένη πολιτική ασφάλειας που θα εφαρμοστεί στον κανόνα πολιτικής επιχείρησης.
 6. Κάντε κλικ στο OK. Η επιλεγμένη πολιτική ασφάλειας εφαρμόζεται για το επιλεγμένο προφίλ και εμφανίζεται στην περιοχή Πολιτική επιχείρησης (Business Policy) της σελίδας Πολιτική επιχείρησης προφίλ (Profile Business Policy).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επιχείρησης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης στον Οδηγός διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Επόμενες ενέργειες