Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν εταιρικές διευθύνσεις IP για έλεγχο ταυτότητας SAML και συνδέσεις μη προγράμματος περιήγησης.

Για την προσθήκη διευθύνσεων IP εταιρικής πύλης:
  1. Μεταβείτε στις επιλογές Cloud Web Security > Διαμόρφωση (Configure) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings) > ΙΡ εταιρικής πύλης (Corporate Gateway IPs).
  2. Στη σελίδα IP εταιρικής πύλης (Corporate Gateway IPs), εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή εύρη διευθύνσεων IP ή μια σημειογραφία CIDR.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί «+» για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις IP εταιρικής πύλης.
  4. Κάντε κλικ στο συσχετισμένο κουμπί «-» για να καταργήσετε τις υπάρχουσες διευθύνσεις IP.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).