Το ENI διαθέτει αρκετές ενσωματωμένες μετρήσεις απόδοσης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό προβλημάτων στο δίκτυο. Κάθε μία από αυτές τις μετρήσεις εξετάζει τα δεδομένα και αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων για να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις στα ζητήματα. Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί μερική λίστα των μετρήσεων που περιλαμβάνονται

Μετρήσεις εμπειρίας δικτύου συσκευής-πελάτη

Μέτρηση

Περιγραφή

Απόδοση προγράμματος-πελάτη Wi-Fi

% χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα Wi-Fi

Απόδοση προγράμματος-πελάτη Web

% χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αξιόπιστης τοποθεσίας web

Οι συσκευές-πλάτες δεν συνδέονται - RADIUS

Οι συσκευές-πελάτες δεν συνδέονται σε Wi-Fi λόγω προβλημάτων RADIUS

Πρωτόκολλο/καθυστέρηση προγράμματος-πελάτη - RADIUS

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθυστέρησης με το RADIUS

Οι συσκευές-πλάτες δεν συνδέονται - DHCP

Οι συσκευές-πελάτες δεν μπόρεσαν να συνδεθούν λόγω προβλημάτων DHCP

Πρωτόκολλο/καθυστέρηση προγράμματος-πελάτη - DHCP

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν καθυστέρηση με το DHCP

Οι συσκευές-πλάτες δεν συνδέονται - ARP

Οι συσκευές-πελάτες δεν μπόρεσαν να συνδεθούν λόγω προβλημάτων ARP

Οι συσκευές-πλάτες δεν συνδέονται - DNS

Οι συσκευές-πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο ως αποτέλεσμα αποτυχιών του DNS

Πρωτόκολλο/καθυστέρηση προγράμματος-πελάτη - DNS

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν καθυστέρηση DNS

Πρόβλημα συνδεσιμότητας περιαγωγής προγράμματος-πελάτη

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα Wi-Fi λόγω προβλημάτων περιαγωγής

Εμπειρία εφαρμογής πελάτη

Η εμπειρία εφαρμογής πελάτη υπολογίζεται για όλες τις εφαρμογές που παρακολουθούνται στο ENI με χρήση για την επιλεγμένη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων εφαρμογών. Η λίστα των μετρήσεων εξαρτάται από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα

Μέτρηση

Περιγραφή

Απόδοση προγράμματος-πελάτη Microsoft Office365

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθυστέρησης ή συνδεσιμότητας με το O365

Απόδοση προγράμματος-πελάτη Zoom Us

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Zoom

Η προσαρμοσμένη εφαρμογή σας

Οι συσκευές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας

Αναφορές περιστατικών υποδομής

Μέτρηση

Περιγραφή

Επίπεδο θορύβου 5 GHz AP

% των AP που αναφέρουν υψηλό επίπεδο θορύβου 5 GHZ

Διαθεσιμότητα καναλιών 5 GHz ΑΡ

% των ΑΡ που αναφέρουν χαμηλή διαθεσιμότητα καναλιών 2,4 GHZ

Επίπεδο θορύβου 2,4 GHz ΑΡ

% των AP που αναφέρουν υψηλό επίπεδο θορύβου 2,4 GHZ

Διαθεσιμότητα καναλιών 2,4 GHz ΑΡ

% των ΑΡ που αναφέρουν χαμηλή διαθεσιμότητα καναλιών 5 GHZ

Προγράμματα-πελάτες 5 GHz ΑΡ στα 2,4 GHz

% των συσκευών-πελατών με δυνατότητα 5 GHz σε ζώνη 2,4

Τα σημεία πρόσβασης εντόπισαν σήμα ραντάρ

% των AP με συμβάντα ραντάρ DFS

Τα σημεία πρόσβασης απενεργοποιήθηκαν

% των AP που απενεργοποιήθηκαν και παρέμειναν απενεργοποιημένα

Τα σημεία πρόσβασης εκτέλεσαν εκ νέου bootstrap

% των AP που εκτέλεσαν εκ νέου bootstrap

Τα σημεία πρόσβασης επανεκκινήθηκαν

% των AP που επανεκκινήθηκαν

Απόδοση VPN IPSEC AP

% των AP με προβλήματα IPSEC VPN

Διάφορα. Εμπειρία συσκευής-πελάτη

Μέτρηση

Περιγραφή

Αναπήδηση προγράμματος-πελάτη SSID

Οι συσκευές-πελάτες αναπηδούν από SSID σε SSID

Το VLAN του προγράμματος-πελάτη αλλάζει το ίδιο SSID

Οι συσκευές-πελάτες αλλάζουν VLAN στο ίδιο SSID

Το πρόγραμμα-πελάτης επικοινώνησε με πολλούς κεντρικούς υπολογιστές TCP/θύρες

Οι συσκευές-πελάτες επικοινωνούν με ασυνήθιστα υψηλό αριθμό θυρών TCP

Το πρόγραμμα-πελάτης επικοινώνησε με πολλούς κεντρικούς υπολογιστές UDP/θύρες

Οι συσκευές-πελάτες επικοινωνούν με ασυνήθιστα υψηλό αριθμό θυρών UDP

Το πρόγραμμα-πελάτης επικοινώνησε με πολλούς κεντρικούς υπολογιστές ICMP

Οι συσκευές-πελάτες έρχονται σε επαφή με ασυνήθιστα υψηλό αριθμό κεντρικών υπολογιστών μέσω ICMP

Συμφόρηση συσκευής-πελάτη

Μέτρηση

Περιγραφή

Μέγιστη συμφόρηση Wi-Fi προγράμματος-πελάτη

Οι συσκευές-πελάτες επηρεάζονται από συμφόρηση κατά τη μέγιστη χρήση

Μέγιστη συμφόρηση προγράμματος-πελάτη - RADIUS

Οι συσκευές-πελάτες επηρεάζονται από διένεξη του RADIUS κατά τη μέγιστη χρήση

Μέγιστη συμφόρηση προγράμματος-πελάτη - DHCP

Οι συσκευές-πελάτες επηρεάζονται από διένεξη του DHCP κατά τη μέγιστη χρήση

Μέγιστη συμφόρηση προγράμματος-πελάτη - DNS

Οι συσκευές-πελάτες επηρεάζονται από διένεξη του DNS κατά τη μέγιστη χρήση