Για να ρυθμίσετε το SD-WAN Orchestrator για αυτοεπιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η υπηρεσία VMware Edge Network Intelligence (ανάλυση) ενεργοποιείται στο VMware SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της υπηρεσίας ENI στο SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator» στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Edge Network Intelligence, ο οποίος διατίθεται στην Τεκμηρίωση VMware SD-WAN.
  • Το SD-WAN Orchestrator πρέπει να είναι στο 5.0.1 και το SD-WAN Edges πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον τον κωδικό 4.3.1. Μπορείτε να ελέγξετε το είδωλο λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Εdge, μεταβαίνοντας στο μενού Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) στην πύλη Orchestrator. Ο πίνακας στη σελίδα Edge (Edges) θα έχει μια στήλη που εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge ανά πελάτη.