Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων VNF Edge και της κατάστασης VM.

Για να προβάλετε τα Edge VNF:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Edge VNF (Edge VNFs).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Edge VNF (Edge VNFs) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων VNF. Για να διαμορφώσετε το VNF σε ένα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα VNF ασφαλείας.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα της υπηρεσίας VNF, Πλήθος Edge που χρησιμοποιούν την κατάσταση VNF και VM.

Κάντε κλικ σε ένα VNF για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες ανάπτυξης του VNF Edge.