Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των Edge και των Γειτονικών PIM που είναι διαθέσιμα στις ομάδες πολλαπλής διανομής.

Για να προβάλετε τα γειτονικά PIM:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Δρομολόγηση (Routing) > Γειτονικά PIM (PIM Neighbors).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Γειτονικά PIM (PIM Neighbors) εμφανίζει τα Edge που είναι διαθέσιμα στις ομάδες πολλαπλής διανομής.

Επιλέξτε ένα Edge για να προβάλετε τα γειτονικά PIM που είναι συνδεδεμένα στο Edge. Η ενότητα Γειτονικά PIM (PIM Neighbors) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Τμήμα της ομάδας πολλαπλής διανομής, Όνομα Edge, Λεπτομέρειες διασύνδεσης, διεύθυνση IP του γειτονικού, ημερομηνία δημιουργίας και ενημέρωσης με ώρα.