Ως διαχειριστής της επιχείρησης, σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις Netflow που έχουν καθοριστεί στο προφίλ επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge στο οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις Netflow και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση συσκευής για το επιλεγμένο Edge.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), επιλέξτε ένα τμήμα προφίλ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Netflow.
 4. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις Netflow (Netflow Settings) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο Netflow (Netflow Enabled).
  Σε επίπεδο Edge, το πεδίο Αναγνωριστικό παρατήρησης (Observation ID) συμπληρώνεται αυτόματα με αναγνωριστικό τμήματος 8 bit και αναγνωριστικό Edge 24 bit, και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του. Το αναγνωριστικό παρατήρησης είναι μοναδικό σε μια διαδικασία εξαγωγής ανά τμήμα ανά επιχείρηση.
 6. Παρακάμψτε τις πληροφορίες συλλέκτη, φίλτρου και διαστήματος εξαγωγής Netflow που καθορίζονται στο Προφίλ, ακολουθώντας το Βήμα 4 του θέματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow για Προφίλ.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει ρυθμιστεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης, για να επιλέξετε την IP προέλευσης για τα πακέτα NetFlow.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει με μη αυτόματο τρόπο τη μη-WAN διασύνδεση του Edge (Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής/VLAN/Δρομολογημένες/Υπο-διασύνδεση) με ενεργοποιημένο τον δείκτη «Κοινοποίηση» ως διασύνδεση προέλευσης. Εάν επιλεχθεί το κανένα (none), το Edge επιλέγει αυτόματα μια διασύνδεση LAN, η οποία έχει ενεργοποιημένες τις επιλογές «ΕΝΕΡΓΗ» και «Κοινοποίηση» από το αντίστοιχο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης για αυτόν τον συλλέκτη. Εάν το Edge δεν διαθέτει διασυνδέσεις ενεργοποιημένες τις επιλογές «ΕΝΕΡΓΗ» και «Κοινοποίηση», τότε δεν θα επιλεγεί η διασύνδεση προέλευσης και τα πακέτα Netflow δεν θα δημιουργηθούν.

  Σημείωση:

  Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Αφού ενεργοποιήσετε το Netflow στο VMware SD-WAN Edge, αυτό αποστέλλει περιοδικά μηνύματα στον διαμορφωμένο συλλέκτη. Τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων ορίζονται χρησιμοποιώντας πρότυπα IPFIX. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, ανατρέξτε στο θέμα Πρότυπα IPFIX.