Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους ορισμούς του στοιχείου πληροφοριών IPFIX.

384 valueDistributionMethod Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη διανομή των μετρητών από τις συνεισφέρουσες ροές στις συγκεντρωτικές εγγραφές ροής που περιγράφονται από ένα σχετικό πεδίο εφαρμογής, συνήθως ένα πρότυπο. Η μέθοδος θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία μη βασικών πληροφοριών στο αναφερόμενο πεδίο εφαρμογής για το οποίο η διανομή της τιμής αποτελεί έγκυρη πράξη. Εάν τα στοιχεία πληροφοριών originalFlowsInitiated ή/και originalFlowsCompleted εμφανίζονται στο πρότυπο, δεν υπόκεινται σε αυτήν τη μέθοδο διανομής, καθώς το καθένα συνάγει τη δική του μέθοδο διανομής. Σκοπός είναι να αποτελεί ένα πλήρες σύνολο πιθανών μεθόδων διανομής τιμών και κωδικοποιείται ως εξής:
+-------+-----------------------------------------------------------+ 

| Value | Description                        | 

+-------+-----------------------------------------------------------+ 

| 0   | Unspecified: The counters for an Original Flow are    | 

|    | explicitly not distributed according to any other method | 

|    | defined for this Information Element; use for arbitrary  | 

|    | distribution, or distribution algorithms not described by | 

|    | any other codepoint.                   | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 1   | Start Interval: The counters for an Original Flow are   | 

|    | added to the counters of the appropriate Aggregated Flow | 

|    | containing the start time of the Original Flow. This   | 

|    | must be assumed the default if value distribution    | 

|    | information is not available at a Collecting Process for | 

|    | an Aggregated Flow.                    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 2   | End Interval: The counters for an Original Flow are added | 

|    | to the counters of the appropriate Aggregated Flow    | 

|    | containing the end time of the Original Flow.       | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 3   | Mid Interval: The counters for an Original Flow are added | 

|    | to the counters of a single appropriate Aggregated Flow  | 

|    | containing some timestamp between start and end time of  | 

|    | the Original Flow.                    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 4   | Simple Uniform Distribution: Each counter for an Original | 

|    | Flow is divided by the number of time intervals the    | 

|    | Original Flow covers (that is, of appropriate Aggregated   | 

|    | Flows sharing the same Flow Key), and this number is   | 

|    | added to each corresponding counter in each Aggregated  | 

|    | Flow.                           | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 5   | Proportional Uniform Distribution: Each counter for an  | 

|    | Original Flow is divided by the number of time units the | 

|    | Original Flow covers, to derive a mean count rate. This | 

|    | mean count rate is then multiplied by the number of times | 

|    | units in the intersection of the duration of the Original | 

|    | Flow and the time interval of each Aggregated Flow. This | 

|    | is like simple uniform distribution, but accounts for the | 

|    | fractional portions of a time interval covered by an   | 

|    | Original Flow in the first- and last-time interval.    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 6   | Simulated Process: Each counter of the Original Flow is  | 

|    | distributed among the intervals of the Aggregated Flows  | 

|    | according to some function the Intermediate Aggregation  | 

|    | Process uses based upon properties of Flows presumed to  | 

|    | be like the Original Flow. This is essentially an    | 

|    | assertion that the Intermediate Aggregation Process has  | 

|    | no direct packet timing information but is nevertheless  | 

|    | not using one of the other simpler distribution methods. | 

|    | The Intermediate Aggregation Process specifically makes  | 

|    | no assertion as to the correctness of the simulation.   | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 7   | Direct: The Intermediate Aggregation Process has access  | 

|    | to the original packet timings from the packets making up | 

|    | the Original Flow, and uses these to distribute or    | 

|    | recalculate the counters.                 | 

+-------+-----------------------------------------------------------+ 
239 biflowDirection Μια περιγραφή της μεθόδου αντιστοίχισης κατεύθυνσης που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση της προέλευσης και του προορισμού Biflow. Αυτό το στοιχείο πληροφοριών μπορεί να υπάρχει σε μια εγγραφή δεδομένων ροής ή να εφαρμόζεται σε όλες τις ροές που εξάγονται από μια διεργασία εξαγωγής ή τομέα παρατήρησης με χρήση επιλογών IPFIX. Εάν αυτό το στοιχείο πληροφοριών δεν υπάρχει σε μια εγγραφή ροής ή συσχετίζεται με μια Biflow μέσω πεδίου εφαρμογής, θεωρείται ότι η διαμόρφωση της μεθόδου αντιστοίχισης κατεύθυνσης γίνεται εκτός ζώνης.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιούνται οι επιλογές IPFIX για την εφαρμογή αυτού του στοιχείου πληροφοριών σε όλες τις ροές μέσα σε έναν τομέα παρατήρησης ή από μια διεργασία εξαγωγής, η επιλογή πρέπει να αποστέλλεται αξιόπιστα. Εάν δεν υπάρχει αξιόπιστη μεταφορά (δηλαδή, όταν χρησιμοποιείται UDP), αυτό το στοιχείο πληροφοριών πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε εγγραφή ροής.
Αυτό το πεδίο μπορεί να λάβει τις ακόλουθες τιμές:
+-------+------------------+----------------------------------------+ 

| Value | Name       | Description              | 

+-------+------------------+----------------------------------------+ 

| 0x00 | arbitrary    | Direction is assigned arbitrarily.  | 

| 0x01 | initiator    | The Biflow Source is the flow     | 

|    |         | initiator, as determined by the    | 

|    |         | Metering Process' best effort to    | 

|    |         | detect the initiator.         | 

| 0x02 | reverseInitiator | The Biflow Destination is the flow   | 

|    |         | initiator, as determined by the    | 

|    |         | Metering Process' best effort to    | 

|    |         | detect the initiator. This value is  | 

|    |         | provided for the convenience of    | 

|    |         | Exporting Processes to revise an    | 

|    |         | initiator estimate without re-encoding | 

|    |         | the Biflow Record.           | 

| 0x03 | perimeter    | The Biflow Source is the endpoint   | 

|    |         | outside of a defined perimeter. The  | 

|    |         | perimeter's definition is implicit in | 

|    |         | the set of Biflow Source and Biflow  | 

|    |         | Destination addresses exported in the | 

|    |         | Biflow Records.            | 

+-------+------------------+----------------------------------------+