Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge και των δεδομένων χρήσης.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συμπλεγμάτων Edge:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge. Για να διαμορφώσετε τα συμπλέγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση συμπλεγμάτων Edge.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα του συμπλέγματος Edge, Edge διαθέσιμα στο σύμπλεγμα, ποσοστό χρήσης CPU και μνήμης, Αριθμός διοχετεύσεων, Πλήθος ροών και Αριθμός πακέτων σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν.