Στην πολιτική επιχείρησης, μπορείτε να διαμορφώσετε την κατεύθυνση σύνδεσης με διάφορες λειτουργίες.

Για να δημιουργήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πολιτικής επιχείρησης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνων πολιτικής επιχείρησης.

Επιλογή σύνδεσης: Αυτόματη

Από προεπιλογή, σε όλες τις εφαρμογές δίνεται η αυτόματη λειτουργία κατεύθυνσης σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι το DMPO επιλέγει αυτόματα τις καλύτερες συνδέσεις με βάση τον τύπο της εφαρμογής και ενεργοποιεί αυτόματα την αποκατάσταση κατ ' απαίτηση όταν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν τέσσερις πιθανοί συνδυασμοί δυναμικής εκχώρησης συνδέσεων και αποκατάστασης κατ' απαίτηση για εφαρμογές Internet. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κίνηση εντός της εταιρείας (VPN) περνάει πάντα από τις διοχετεύσεις DMPO, επομένως λαμβάνει πάντα τα οφέλη της κατ' απαίτηση αποκατάστασης.

διαμόρφωση-επιχειρηματική-πολιτική-ενέργεια-σύνδεση-κατεύθυνση-αυτόματα

Σενάριο Αναμενόμενη συμπεριφορά DMPO

Τουλάχιστον μία σύνδεση ικανοποιεί την SLA για την εφαρμογή.

Επιλέξτε την καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση.

Μοναδική σύνδεση με απώλεια πακέτων που υπερβαίνει το SLA για την εφαρμογή.

Ενεργοποιήστε το FEC για τις εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο που αποστέλλονται σε αυτή τη σύνδεση.

Δύο συνδέσεις με απώλεια σε μία μόνο σύνδεση. Ενεργοποιήστε το FEC και στις δύο συνδέσεις.
Πολλαπλές συνδέσεις με απώλεια σε πολλαπλές συνδέσεις. Ενεργοποιήστε το FEC στις δύο καλύτερες συνδέσεις.

Δύο συνδέσεις, αλλά μία σύνδεση εμφανίζεται ασταθής, δηλαδή χάνει τρεις διαδοχικούς καρδιακούς παλμούς.

Σημειώστε τη σύνδεση μη χρησιμοποιήσιμη και κατευθύνετε τη ροή στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση.

Τρεμόπαιγμα και απώλεια και στις δύο συνδέσεις.

Ενεργοποιήστε το FEC και στις δύο συνδέσεις και ενεργοποιήστε την απόσβεση τρεμοπαίγματος στην πλευρά λήψης. Η απόσβεση τρεμοπαίγματος ενεργοποιείται όταν το τρεμόπαιγμα είναι μεγαλύτερο από 7 ms για φωνή και μεγαλύτερο από 5 ms για βίντεο.

Το τελικό σημείο DMPO αποστολής ειδοποιεί το τελικό σημείο DMPO λήψης να ενεργοποιήσει την απόσβεση τρεμοπαίγματος. Το τελικό σημείο DMPO λήψης θα εφαρμόσει απόσβεση σε έως 10 πακέτα ή 200 ms της κυκλοφορίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Το τελικό σημείο DMPO λήψης χρησιμοποιεί την αρχική χρονική σήμανση που είναι ενσωματωμένη στην κεφαλίδα DMPO για να υπολογίσει τον ρυθμό ροής που θα χρησιμοποιηθεί στην απόσβεση τρεμοπαίγματος. Εάν η ροή δεν αποστέλλεται με σταθερό ρυθμό, η προσωρινή απόσβεση τρεμοπαίγματος δεν ενεργοποιείται.

Δυναμική εκχώρηση συνδέσεων από ομάδα μεταφορών

Μια ομάδα μεταφορών αντιπροσωπεύει συνδέσεις WAN που συνδυάζονται με βάση παρόμοια χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Ο ορισμός μιας ομάδας μεταφορών επιτρέπει την αφαίρεση επιχειρήσεων, έτσι ώστε μια παρόμοια πολιτική να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους υλικού.

Διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να έχουν διαφορετικές μεταφορές WAN (π.χ. όνομα φορέα WAN, όνομα διασύνδεσης WAN). Το DMPO χρησιμοποιεί την έννοια της ομάδας μεταφορών για να αφαιρέσει τους υποκείμενους φορείς και τις διασυνδέσεις WAN από τη διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης. Η διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης μπορεί να καθορίσει την ομάδα μεταφορών (Δημόσιο ενσύρματο (Public Wired), Δημόσιο ασύρματο (Public Wireless) ή Ιδιωτικό ενσύρματο (Private Wired)) στην πολιτική κατεύθυνσης, έτσι ώστε η ίδια διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους συσκευών ή τοποθεσίες, που μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικούς φορείς WAN και διασυνδέσεις WAN. Όταν το DMPO εκτελεί τον εντοπισμό σύνδεσης WAN, εκχωρεί επίσης την ομάδα μεταφοράς στη σύνδεση WAN. Αυτή είναι η πιο επιθυμητή επιλογή για τον καθορισμό των συνδέσεων στην πολιτική επιχείρησης, επειδή δεν χρειάζεται οι διαχειριστές IT να γνωρίζουν τον τύπο φυσικής συνδεσιμότητας ή τον φορέα WAN.

Εάν επιλέξετε Προτιμώμενο (Preferred), εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου Διόρθωση σφαλμάτων πριν την καθοδήγηση (Error Correct Before Steering).

Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διόρθωση σφαλμάτων πριν την καθοδήγηση (Error Correct Before Steering), εμφανίζεται το πλαίσιο κειμένου μεταβλητής Loss%. Όταν ορίσετε ένα ποσοστό απώλειας (4% για παράδειγμα), το Edge θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επιλεγμένη ομάδα συνδέσεων ή μεταφορών και να εφαρμόζει διόρθωση σφάλματος μέχρι η απώλεια να φτάσει το 4%, οπότε και θα κατευθύνει την κυκλοφορία σε άλλη διαδρομή. Όταν το πλαίσιο ελέγχου Διόρθωση σφαλμάτων πριν την καθοδήγηση (Error Correct Before Steering) δεν είναι επιλεγμένο, το Edge θα αρχίσει να κατευθύνει την κυκλοφορία εάν η απώλεια για τη σύνδεση υπερβαίνει την εφαρμογή SLA - π.χ. η εφαρμογή SLA σε πραγματικό χρόνο είναι 0,3% από προεπιλογή. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εφαρμογή θα κατευθύνει πριν από τη διόρθωση σφαλμάτων.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή επιτρέπεται τόσο σε επίπεδο παράκαμψης Edge όσο και σε επίπεδο προφίλ.

Δυναμική εκχώρηση σύνδεσης μέσω διασύνδεσης

Για αυτή την επιλογή, η κατεύθυνση σύνδεσης συνδέεται με μια φυσική διασύνδεση. Η κατεύθυνση σύνδεσης μέσω διασύνδεσης χρησιμοποιείται κυρίως για δρομολόγηση. Ωστόσο, παρόλο που λογικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας απευθείας από την Τοποθεσία VMware SD-WAN, εάν ο κανόνας που καθορίζεται έχει μια υπηρεσία δικτύου που απαιτεί οφέλη πολλαπλών διαδρομών Internet, θα επιλέξει μία σύνδεση WAN συνδεδεμένη με τη διασύνδεση.

Εάν επιλέξετε Προτιμώμενο (Preferred), εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου Διόρθωση σφαλμάτων πριν την καθοδήγηση (Error Correct Before Steering). Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, θα είναι διαθέσιμη μια πρόσθετη μεταβλητή Loss%. Όταν η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, το Edge θα αρχίσει να απομακρύνει την κυκλοφορία εάν η απώλεια για τη σύνδεση υπερβαίνει την εφαρμογή SLA - π.χ. η εφαρμογή SLA σε πραγματικό χρόνο είναι 0,3% από προεπιλογή. Όταν εφαρμόζεται η «Διόρθωση σφαλμάτων πριν από την κατεύθυνση» και ορίζεται το ποσοστό απώλειας, ας πούμε αν είναι 4% σε αυτό το παράδειγμα, το Edge θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επιλεγμένη σύνδεση ή ομάδα μεταφορών και να εφαρμόζει διόρθωση σφάλματος μέχρι η απώλεια να φτάσει το 4%, οπότε και θα κατευθύνει την κυκλοφορία σε άλλη διαδρομή. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εφαρμογή θα κατευθύνει πριν από τη διόρθωση σφαλμάτων.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή επιτρέπεται μόνο στο επίπεδο παράκαμψης Edge. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι επιλογές σύνδεσης που παρέχονται ταιριάζουν πάντα με το μοντέλο υλικού SD-WAN Edge.

διαμόρφωση-επιχειρηματικής-πολιτικής-ενέργεια-σύνδεση-κατεύθυνση-από-διασύνδεση

Σύνδεση WAN

Για αυτή την επιλογή, η ρύθμιση παραμέτρων διασύνδεσης είναι ξεχωριστή και διακριτή από τη ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης WAN. Θα μπορείτε να επιλέξετε μια σύνδεση WAN που έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο ή ανακαλύφθηκε αυτόματα.

Αναπτυσσόμενο μενού σύνδεσης WAN

Μπορείτε να ορίσετε κανόνες πολιτικής με βάση συγκεκριμένες ιδιωτικές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει ονόματα ιδιωτικών δικτύων και τα έχετε αντιστοιχίσει με μεμονωμένες επικαλύψεις ιδιωτικών WAN, αυτά τα ιδιωτικά ονόματα συνδέσεων θα εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού Σύνδεση WAN (WAN Link).

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού πολλών ονομάτων ιδιωτικού δικτύου και την εκχώρησή τους σε μεμονωμένες επικαλύψεις ιδιωτικών WAN, ανατρέξτε στο θέμα Ονόματα ιδιωτικών δικτύων και στην ενότητα Επιλέξτε μια σύνδεση ιδιωτικού ονόματος.

Εάν επιλέξετε Προτιμώμενο (Preferred), εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου Διόρθωση σφαλμάτων πριν την καθοδήγηση (Error Correct Before Steering). Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εφαρμογή θα κατευθύνει πριν από τη διόρθωση σφαλμάτων.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή επιτρέπεται μόνο στο επίπεδο παράκαμψης Edge.

διαμόρφωση-επιχειρηματικής-πολιτικής-ενέργεια-σύνδεση-κατεύθυνση-από-σύνδεση-wan

Για τις επιλογές Διασύνδεση (Interface) και Σύνδεση WAN (WAN Link), πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα:

Επιλογή Περιγραφή
Υποχρεωτικό Υποδεικνύει ότι η κυκλοφορία θα σταλεί μέσω της καθορισμένης σύνδεσης WAN ή ομάδας υπηρεσιών σύνδεσης. Εάν η καθορισμένη σύνδεση (ή όλες οι συνδέσεις εντός της επιλεγμένης ομάδας υπηρεσιών) είναι ανενεργές ή εάν μια διαδρομή πύλης πολλαπλών διαδρομών δεν είναι διαθέσιμη, το αντίστοιχο πακέτο θα καταργηθεί.
Προτιμώμενο Υποδεικνύει ότι η κυκλοφορία θα πρέπει, κατά προτίμηση, να αποστέλλεται μέσω της καθορισμένης σύνδεσης WAN ή ομάδας υπηρεσιών σύνδεσης. Εάν η καθορισμένη σύνδεση (ή όλες οι συνδέσεις εντός της επιλεγμένης ομάδας υπηρεσιών) είναι ανενεργή, ή εάν η διαδρομή πύλης πολλαπλών διαδρομών που έχει επιλεγεί είναι ασταθής, ή εάν δεν πληρείται ο στόχος επιπέδου υπηρεσίας σύνδεσης (SLO), το αντίστοιχο πακέτο θα κατευθυνθεί στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση. Εάν η προτιμώμενη σύνδεση είναι ξανά διαθέσιμη, η κυκλοφορία θα οδηγηθεί πίσω στην προτιμώμενη σύνδεση.
Διαθέσιμο Υποδεικνύει ότι η κυκλοφορία θα πρέπει, κατά προτίμηση, να αποστέλλεται μέσω της καθορισμένης σύνδεσης WAN ή της ομάδας υπηρεσιών σύνδεσης εφόσον είναι διαθέσιμη (ανεξάρτητα από τη σύνδεση SLO). Εάν η καθορισμένη σύνδεση (ή όλες οι συνδέσεις εντός της επιλεγμένης ομάδας υπηρεσιών) δεν είναι διαθέσιμη, ή εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλεγμένη διαδρομή πύλης πολλαπλών διαδρομών, το αντίστοιχο πακέτο θα κατευθυνθεί στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση. Εάν η προτιμώμενη σύνδεση είναι ξανά διαθέσιμη, η κυκλοφορία θα επιστρέψει στη διαθέσιμη σύνδεση.
Δυναμική εκχώρηση σύνδεσης: Σήμανση DSCP για επισκόπηση της κυκλοφορίας υποστρώματος και επικάλυψης

Το VMware SD-WAN υποστηρίζει την εκ νέου επισήμανση πακέτων DSCP που προωθούνται από το Edge στο υπόστρωμα. Το SD-WAN Edge μπορεί να επισημάνει εκ νέου την κυκλοφορία υποστρώματος που προωθείται σε μια σύνδεση WAN, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μέτρηση υποστρώματος (Underlay Accounting) στη διασύνδεση. Η εκ νέου σήμανση DSCP ενεργοποιείται κατά τη διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης στην περιοχή Κατεύθυνση σύνδεσης. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέας πολιτικής επιχείρησης. Στην εικόνα που παρουσιάζεται παρακάτω (με την προϋπόθεση ότι το Edge είναι συνδεδεμένο σε MPLS με προώθηση MPLS της κυκλοφορίας υποστρώματος και επικάλυψης), εάν η κυκλοφορία αντιστοιχεί στο πρόθεμα δικτύου 172.16.0.0/12, το Edge θα επισημάνει εκ νέου τα πακέτα υποστρώματος με τιμή DSCP 16 ή CS2 και θα αγνοήσει το πεδίο Ετικέτα εξωτερικού πακέτου DSCP (Outer Packet DSCP Tag). Για την κυκλοφορία επικάλυψης που αποστέλλεται προς MPLS αντιστοιχισμένο με την ίδια πολιτική επιχείρησης, η τιμή DSCP για την εξωτερική κεφαλίδα θα οριστεί στην Ετικέτα εξωτερικού πακέτου DSCP (Outer Packet DSCP tag).

Δυναμική εκχώρηση σύνδεσης: Σήμανση DSCP για περίπτωση χρήσης κυκλοφορίας υποστρώματος

Τα Edge που είναι συνδεδεμένα σε MPLS συνήθως επισημαίνουν το DSCP στο πακέτο πριν από την αποστολή στο PE προκειμένου το SP να επεξεργαστεί το πακέτο σύμφωνα με το SLA. Η επιλογή Μέτρηση υποστρώματος (Underlay Accounting) πρέπει να ενεργοποιηθεί στη διασύνδεση WAN για να τεθεί σε ισχύ η σήμανση DSCP της κυκλοφορίας υποστρώματος μέσω της πολιτικής επιχείρησης.

Κατεύθυνση σύνδεσης: Διαμόρφωση DSCP υποστρώματος

 1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Μέτρηση υποστρώματος (Underlay Accounting) είναι ενεργοποιημένη για επικάλυψη WAN από προεπιλογή στην SD-WAN Orchestrator περιοχή Διαμόρφωση > Συσκευές Edge > Ρυθμίσεις συσκευής (Configure > Edge Devices > Device Settings).

 2. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην περιοχή Διαμόρφωση> Edge>Πολιτική επιχείρησης (Configure > Edges > Business Policy).
 3. Από την οθόνη Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κανόνα ή κάντε κλικ στο κουμπί Νέος κανόνας (New Rule) για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα.
 4. Στην ενότητα Ενέργεια (Action), μεταβείτε στην περιοχή Κατεύθυνση σύνδεσης (Link Steering).
 5. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής, ανάλογα με την περίπτωση: Αυτόματο, Ομάδα μεταφορών, Διασύνδεση ή Σύνδεση WAN.
 6. Διαμορφώστε τα κριτήρια Αντιστοίχισης (Match) για την κυκλοφορία υποστρώματος και την ετικέτα Ετικέτα εσωτερικού πακέτου DSCP (Inner Packet DSCP Tag).

Κατεύθυνση σύνδεσης: Διαμόρφωση DSCP επικάλυψης

 1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Μέτρηση υποστρώματος (Underlay Accounting) είναι ενεργοποιημένη για επικάλυψη WAN από προεπιλογή στην SD-WAN Orchestrator περιοχή Διαμόρφωση> Συσκευές Edge > Ρυθμίσεις συσκευής (Configure > Edge Devices > Device Settings).
 2. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην περιοχή Διαμόρφωση > Edge > Πολιτική επιχείρησης (Configure > Edges > Business Policy).
 3. Από την οθόνη Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κανόνα ή κάντε κλικ στο κουμπί Νέος κανόνας (New Rule) για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα.
 4. Στην ενότητα Ενέργεια (Action), μεταβείτε στην περιοχή Κατεύθυνση σύνδεσης (Link Steering).
 5. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής, ανάλογα με την περίπτωση: Αυτόματο, Ομάδα μεταφορών, Διασύνδεση ή Σύνδεση WAN.
 6. Διαμορφώστε τα κριτήρια Αντιστοίχισης (Match) για την κυκλοφορία επικάλυψης και τις επιλογές Ετικέτα εσωτερικού πακέτου DSCP (Inner Packet DSCP Tag) και Ετικέτα εξωτερικού πακέτου DSCP (Outer Packet DSCP Tag).