Σε γενικές γραμμές, οι διασυνδέσεις στο περιβάλλον VMware Netflow μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο τύπους: Φυσικές και SD-WAN.

  • Φυσικές – Πρόκειται για διασυνδέσεις Ethernet (π.χ. GE1, GE2), VLAN (π.χ. br-network1) ή IP (π.χ. PPPoE ή ορισμένες διασυνδέσεις μόντεμ USB).
  • SD-WAN – Πρόκειται για διασυνδέσεις από σημείο σε σημείο μεταξύ ενός ζεύγους συσκευών VMware. Στην επικάλυψη, μπορεί να υπάρχουν πολλές διοχετεύσεις μεταξύ ενός ζεύγους συσκευών VMware. Αυτές οι διοχετεύσεις χρησιμοποιούν ένα ιδιόκτητο πρωτόκολλο που ονομάζεται VCMP και παρέχει διάφορες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, της αναμετάδοσης και πολλά άλλα. Οι διοχετεύσεις μεταξύ δύο συσκευών μπορούν να είναι πάντα παρούσες ή να δημιουργούνται κατ' απαίτηση ανάλογα με τη διαμόρφωση. Τα τελικά σημεία αυτών των διοχετεύσεων ονομάζονται «συνδέσεις» στην ορολογία του VMware. Συνήθως, υπάρχει μια «σύνδεση» για κάθε φυσική διασύνδεση στην πλευρά WAN ενός Edge.
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σχέση μεταξύ φυσικών διασυνδέσεων/διασυνδέσεων SD-WAN, συνδέσεων και διοχετεύσεων. Και στους δύο παρακάτω κόμβους, οι διασυνδέσεις GE1, GE2 και GE3 είναι φυσικές. Οι διασυνδέσεις GE1 και GE2 είναι διασυνδέσεις από την πλευρά του WAN και έχουν συνδέσεις που ορίζονται μέσω αυτών. Αντίθετα, η διασύνδεση GE3 είναι από την πλευρά του LAN και, ως εκ τούτου, δεν έχει σύνδεση που να ορίζεται μέσω αυτής. Οι διοχετεύσεις σχηματίζονται μεταξύ των συνδέσεων σε κάθε κόμβο. Η διασύνδεση SD-WAN Node1-Node2 είναι η διασύνδεση επικάλυψης στην οποία μπορεί να σταλεί κυκλοφορία από τον κόμβο 1 στον κόμβο 2. Όταν αποστέλλεται κυκλοφορία στη διασύνδεση SD-WAN Node1-Node2, τα μεμονωμένα πακέτα μπορεί:
  • Να αναπαραχθούν και στις δύο διοχετεύσεις.
  • Να εξισορροπηθεί ο φόρτος τους μεταξύ των δύο διοχετεύσεων.
  • Να σταλούν σε μία μόνο διοχέτευση.
Η αντιμετώπιση των πακέτων εξαρτάται από τον τύπο κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση και τις συνθήκες του δικτύου.

Αναγνωριστικό προτύπου: 272

Το πρότυπο επιλογής διασύνδεσης αποστέλλεται κάθε 5 λεπτά από προεπιλογή. Μπορείτε να διαμορφώσετε το χρονόμετρο.

Αναγνωριστικό στοιχείου (αναγνωριστικό στοιχείου επιχείρησης) Όνομα Τύπος Περιγραφή Εφαρμόσιμη έκδοση Edge
10

ingressInterface

unsigned32

Πεδίο εμβέλειας. Το ευρετήριο αυτής της διασύνδεσης. Η τιμή ταιριάζει με την τιμή του διαχειριζόμενου αντικειμένου ifIndex όπως ορίζεται στο [RFC2863].

3.3.0

82

interfaceName

συμβολοσειρά

Ένα σύντομο όνομα που περιγράφει μοναδικά μια διασύνδεση, π.χ. «Eth1/0».

3.3.0
83

interfaceDescription

συμβολοσειρά

Η περιγραφή μιας διασύνδεσης, π.χ. «FastEthernet1/0» ή «σύνδεση ISP».

3.3.0

45000 (12232)

interfaceType

unsigned8

  • 1 - Φυσική
  • 2 - SDWAN E2E
  • 3 - SDWAN E2DC
  • 4 - SDWAN E2C
  • 5 - Φυσική δευτερεύουσα διασύνδεση (υποστηρίζεται από την 3.4.0)
3.3.0

45001 (12233)

destinationUUID

octetArray

UUID κόμβου προορισμού

3.3.0

45013 (12245)

primaryIpv4Address

ipv4Address

Κύρια διεύθυνση IP μιας φυσικής διασύνδεσης. Για διασυνδέσεις SD-WAN, είναι πάντα 0.0.0.0.

3.3.0