Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να δημιουργήσετε πελάτες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελατών.

Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο πελάτη.

Σημείωση: Ως υπερχρήστης-χειριστής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη δημιουργία νέων πελατών, ορίζοντας την ιδιότητα συστήματος session.options.disableCreateEnterprise ως Αληθή (True). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν το SD-WAN Orchestrator υπερβαίνει τη χωρητικότητα χρήσης.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

  1. Στη σελίδα Πελάτες (Customers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης (New Customer) ή στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος πελάτης (New Customer).
  2. Στο παράθυρο Νέος πελάτης (New Customer), εισαγάγετε τις παρακάτω λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Κλωνοποίηση από πελάτη (Clone from Customer) για να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη. .

Πληροφορίες πελάτη

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα εταιρείας (Company Name) Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας
Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα της εταιρείας σας
Πρόσβαση στην υποστήριξη του VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκχωρεί πρόσβαση στην υποστήριξη του VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Edge που είναι συνδεδεμένα με τον πελάτη.

Για λόγους ασφάλειας, το τμήμα υποστήριξης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να προβάλει τις πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.

Πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του VMware, για βοήθεια σχετικά με τη διαχείριση χρηστών. Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία χρηστών, την επαναφορά κωδικού πρόσβασης και τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα υποστήριξης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.
Διεύθυνση, πόλη, νομός/επαρχία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία.

Λογαριασμός διαχείρισης

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη με τη μορφή user@domain.com.
Κωδικός πρόσβασης (Password) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή.
Επιβεβαίωση (Confirm) Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.
Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στα κατάλληλα πεδία.
Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε τη διεύθυνση email. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας στέλνονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration)

Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε απευθείας τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια επιχείρηση, αντιστοιχίζοντας ένα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) σε μια επιχείρηση. Επίσης, μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειριστεί τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για μια επιχείρηση, ενεργοποιώντας την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).
Επιλογή Περιγραφή
Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού που είναι διαθέσιμα για την επιχείρηση.
Είδωλα λογισμικού (Software Images) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Στη συνέχεια, από το αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή ειδώλων λογισμικού (Select Software Images), επιλέξτε και αντιστοιχίστε τα είδωλα λογισμικού από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση και επιλέξτε ένα είδωλο που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
Σημείωση: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Αφού προσθέσετε τα είδωλα, μπορείτε να τροποποιήσετε την αντιστοιχισμένη λίστα ειδώλων λογισμικού στην επιχείρηση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration).

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε ένα αντιστοιχισμένο είδωλο από μια επιχείρηση, μόνο εάν το είδωλο δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από οποιαδήποτε Edge εντός της επιχείρησης.
Προφίλ χειριστή (Operator Profile) Επιλέξτε ένα προφίλ χειριστή που θα συσχετιστεί με τον πελάτη από τη διαθέσιμη λίστα. Αυτό το πεδίο δεν θα είναι διαθέσιμο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).
Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication) Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή για τον έλεγχο ταυτότητας των Edge που σχετίζονται με τον πελάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και, στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε και εκχωρήστε τις άδειες χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση.
Αφού προσθέσετε τις άδειες χρήσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις άδειες χρήσης.
Σημείωση: Οι τύποι των αδειών χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά Edge. Συνιστάται να εκχωρήσετε πρόσβαση στους πελάτες σας για όλους τους τύπους αδειών χρήσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν με την έκδοση και την περιοχή τους.
Δυνατότητα αναλύσεων (Analytics Capability) Επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές και στους τυπικούς διαχειριστές να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αναλύσεων για έναν νέο πελάτη.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία αναλύσεων είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο του όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη και να προσθέσετε διαμορφώσεις στον πελάτη.