Η έκδοση 5.0.0 επιτρέπει στους χειριστές να αποστέλλουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν είδωλα πλατφόρμας υλικολογισμικού για συσκευές 6X0 Edge και είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού για όλες τις συσκευές Edge τόσο από το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator όσο και από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Η λειτουργία υλικολογισμικού μόντεμ δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 5.0.0.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου της πύλης.
 2. Από το παράθυρο διαλόγου Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator (New Orchestrator UI), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).

  Ανοίγει το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη SD-WAN Orchestrator.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Edge (Edge Management) (στο επάνω μέρος της οθόνης του νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator).
 4. Για να αποστείλετε ένα είδωλο υλικολογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Υλικολογισμικό (Firmware) στον αριστερό πίνακα στην περιοχή Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management). Για να αποστείλετε ένα είδωλο λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό (Software) στον αριστερό πίνακα στην περιοχή Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management).
  Σημείωση: Η έκδοση 5.0.0 υποστηρίζει την αποστολή ενός ειδώλου υλικολογισμικού πλατφόρμας για συσκευές 6X0 Edge. Οι χειριστές θα ενημερώνουν τα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και θα διαχειρίζονται τα είδωλο υλικολογισμικού πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Η λειτουργία υλικολογισμικού μόντεμ δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 5.0.0. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/διαχείριση ειδώλων υλικολογισμικού, δείτε Διαχείριση προφίλ χειριστών.
 5. Στην κατάλληλη οθόνη (υλικολογισμικού ή λογισμικού, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει), κάντε κλικ στη σύνδεση +Αποστολή ειδώλου (+Upload Image) και επιλέξτε ένα αρχείο ειδώλου (μορφή ZIP, μέγεθος αρχείου μικρότερο από 200MB) για αποστολή από τον τοπικό σας χώρο αποθήκευσης.
 6. Αφού επισυναφθεί με επιτυχία το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done) στο παράθυρο διαλόγου Αποστολή αρχείου (File Upload).
  Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator επικυρώνει το πακέτο και το αποστέλλει στην πύλη. Μπορείτε να αποστείλετε πολλά είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού στην πύλη. Τα απεσταλμένα πακέτα εμφανίζονται στην κατάλληλη σελίδα [ Είδωλα υλικολογισμικού ή είδωλα λογισμικού (Firmware Images or Software Images)] με βάση τον επιλεγμένο τύπο ειδώλου.
  Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Υλικολογισμικό (Firmware), σημειώστε τη στήλη Τύπος ειδώλου (Image Type) που υποδεικνύει εάν το είδωλο είναι (υλικολογισμικό πλατφόρμας ή εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση).

 7. Για να τροποποιήσετε ένα είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού, επιλέξτε ένα είδωλο από την κατάλληλη σελίδα (υλικολογισμικού ή λογισμικού) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Τροποποίηση ειδώλου υλικολογισμικού ή λογισμικού (Actions > Modify Firmware or Software Image). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Ενημέρωση ειδώλου Edge (Edge Image Update).

 8. Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή του πακέτου ειδώλου υλικολογισμικού ή λογισμικού, εάν χρειάζεται.
 9. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν χρησιμοποιείται (Deprecated) για να καταργήσετε το είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση (Modify). Το είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού που έχει καταργηθεί επισημαίνεται και εμφανίζεται στην αντίστοιχη σελίδα [Είδωλα υλικολογισμικού (Deprecated) ή Είδωλα λογισμικού (Software Images)].
  Σημείωση: Αφού καταργηθεί το είδωλο, το είδωλο δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων ειδώλων ή εκδόσεων υλικολογισμικού ή λογισμικού που θα εκχωρηθούν σε προφίλ χειριστή ή πελάτες ή Edge.
  Σημείωση: Τα υπάρχοντα προφίλ χειριστών που περιέχουν είδωλο που έχει καταργηθεί επισημαίνονται για να ενημερώσουν τον χρήστη ότι η έκδοση υλικολογισμικού ή λογισμικού του προφίλ περιέχει είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί.
 10. Για να διαγράψετε ένα πακέτο από την πύλη, επιλέξτε το είδωλο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Διαγραφή ειδώλου υλικολογισμικού ή λογισμικού (Actions > Delete Firmware or Software Image) (ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει).

Τι να κάνετε στη συνέχεια

Για να διαχειριστείτε τα SD-WAN Edge μέσα σε μια επιχείρηση με ένα συγκεκριμένο είδωλο λογισμικού/υλικολογισμικού, δείτε Διαχείριση προφίλ χειριστών.