Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πακέτο και να εφαρμόσετε το πακέτο στους υπάρχοντες λειτουργικούς ρόλους στο SD-WAN Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή ρόλων (Role Customization).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο πακέτο (New Package).
 3. Στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor), πληκτρολογήστε τα εξής:
  1. Εισαγάγετε ένα Όνομα (Name) και μια Περιγραφή (Description) για το νέο προσαρμοσμένο πακέτο.
  2. Στο παράθυρο Ρόλοι (Roles), επιλέξτε έναν λειτουργικό ρόλο και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προνομίων (Remove Privileges) για να προσαρμόσετε τα δικαιώματα για τον επιλεγμένο ρόλο.
   Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μόνο προνόμια άρνησης, δηλαδή να αφαιρέσετε δικαιώματα από την προεπιλογή του συστήματος. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσθετα δικαιώματα σε έναν ρόλο χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή.
   Στο παράθυρο Εκχώρηση προνομίων (Assign Privileges), επιλέξτε τις δυνατότητες από το παράθυρο Διαθέσιμα δικαιώματα άρνησης (Available Deny Privileges) και μετακινήστε τις στο παράθυρο Επιλεγμένα προνόμια άρνησης (Selected Deny Privileges).
   Σημείωση: Μπορείτε να εκχωρήσετε μόνο προνόμια Άρνηση (Deny) στους λειτουργικούς ρόλους.
   Κάντε κλικ στο OK.
 4. Επαναλάβετε την εκχώρηση δικαιωμάτων στους λειτουργικούς ρόλους στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor).
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση τροποποιημένων (How Modified) για να φιλτράρετε και να προβάλετε τα προσαρμοσμένα προνόμια. Οι αλλαγές στα προνόμια επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο CSV για να κάνετε λήψη των προνομίων λειτουργικών ρόλων του επιλεγμένου ρόλου, σε μορφή CSV.
 7. Οι νέες λεπτομέρειες του πακέτου εμφανίζονται στο παράθυρο Πακέτα προσαρμογής ρόλων (Role Customization Packages).
 8. Για να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στη σύνδεση του πακέτου ή επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Τροποποίηση πακέτου (Actions > Modify Package). Στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor) που ανοίγει, προσθέστε ή καταργήστε προνόμια άρνησης στους λειτουργικούς ρόλους του πακέτου και κάντε κλικ στο OK.

Επόμενες ενέργειες

Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πακέτο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Εφαρμογή πακέτου (Actions > Apply Package) για να εφαρμόσετε την προσαρμογή που είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πακέτο στους υπάρχοντες λειτουργικούς ρόλους σε ολόκληρο το SD-WAN Orchestrator.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προνόμια άρνησης σε ένα εφαρμοσμένο πακέτο όποτε απαιτείται. Αφού τροποποιήσετε τα δικαιώματα στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor), κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε τις αλλαγές στους λειτουργικούς ρόλους.

Σημείωση: Μπορείτε να λάβετε τα προσαρμοσμένα προνόμια λειτουργικών ρόλων ως αρχείο JSON και να αποστείλετε το προσαρμοσμένο πακέτο σε ένα άλλο Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Αποστολή προσαρμοσμένου πακέτου.