Το Orchestrator αποτελείται από δύο τύπους ρόλων. Οι ρόλοι κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Λειτουργικοί ρόλοι (Functional Roles) – Ορίζονται ως ένα σύνολο προνομίων που σχετίζονται με μια λειτουργικότητα. Αυτά τα προνόμια χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας της επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λειτουργικοί ρόλοι.
  • Σύνθετοι ρόλοι (Composite Roles) – Οι λειτουργικοί ρόλοι από διαφορετικές κατηγορίες μπορούν να ομαδοποιηθούν για να αποτελέσουν έναν σύνθετο ρόλο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνθετοι ρόλοι.