Αυτό το έγγραφο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη της Πύλη VMware SD-WAN ως πύλης συνεργατών. Καλύπτει επίσης τον τρόπο της διαμόρφωσης του VRF/VLAN και BGP που απαιτείται στο SD-WAN Orchestrator.