Περιγράφει τα βήματα για τη διαγραφή της Προορισμός μη SD-WAN που αντιστοιχεί στον εικονικό διανομέα του Azure και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει ότι η κατάσταση ανάπτυξης του εικονικού WAN είναι συνεπής μεταξύ του SD-WAN Orchestrator και του Azure μετά τη διαγραφή.

Διαδικασία

  1. Διαγράψτε τις συνδέσεις VPN Azure οι οποίες σχετίζονται με τις τοποθεσίες VPN που προορίζονται για διαγραφή.
  2. Διαγράψτε τις τοποθεσίες VPN Azure που παρέχονται για λογαριασμό των Προορισμός μη SD-WAN Πύλες SD-WAN που έχουν επιλεγεί για αυτόν τον εικονικό διανομέα χρησιμοποιώντας ένα API Azure.
    Σημείωση: Η διαγραφή των τοποθεσιών VPN Azure θα αποτύχει, εάν δεν καταργηθούν οι συνδέσεις VPN που σχετίζονται με τις τοποθεσίες VPN (που προορίζονται για διαγραφή).