Μπορείτε να διαμορφώσετε τα συμπλέγματα Edge ακολουθώντας τα βήματα αυτής της ενότητας.

 1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή Σύμπλεγμα Edge (Edge Cluster), μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).

  διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-edge-σύμπλεγμα

 2. Για να προσθέσετε νέο σύμπλεγμα:
  1. Από την περιοχή Σύμπλεγμα Edge (Edge Cluster), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο σύμπλεγμα (New Cluster).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Σύμπλεγμα Edge (Edge Cluster), εισαγάγετε το όνομα και την περιγραφή στα κατάλληλα πλαίσια κειμένου.
  3. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Αυτόματη επανάληψη εξισορρόπησης (Auto Rebalance), εάν χρειάζεται, καθώς αυτή η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
   Σημείωση: Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όταν ένα μεμονωμένο Edge σε ένα σύμπλεγμα διανομέων υπερβεί μια βαθμολογία συμπλέγματος της τάξης του 70, οι ακτίνες θα εξισορροπηθούν ξανά με ρυθμό μιας ακτίνας ανά λεπτό μέχρι η βαθμολογία συμπλέγματος να μειωθεί κάτω από 70. Όταν ένα Edge ακτίνας εκχωρείται εκ νέου σε διαφορετικό διανομέα, οι διοχετεύσεις VPN του Edge ακτίνας θα αποσυνδέονται και ενδέχεται να υπάρχουν έως και 6-10 δευτερόλεπτα χρόνου εκτός λειτουργίας. Εάν όλοι οι διανομείς σε ένα σύμπλεγμα υπερβαίνουν τη βαθμολογία συμπλέγματος 70, δεν θα εκτελεστεί επανεξισορρόπηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η δημιουργία συμπλεγμάτων Edge.

   διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-edge-σύμπλεγμα-παράθυρο διαλόγου

  4. Στην ενότητα Διαθέσιμα Edge (Available Edges), επιλέξτε ένα Edge και μετακινήστε το στην ενότητα Edge στο σύμπλεγμα (Edges In Cluster), χρησιμοποιώντας το κουμπί >.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Το διαμορφωμένο σύμπλεγμα Edge θα εμφανίζεται στην περιοχή Διαθέσιμα Edge και συμπλέγματα (Available Edges & Clusters) στην οθόνη Διαχείριση διανομέων Cloud VPN (Manage Cloud VPN Hubs) για το επιλεγμένο προφίλ.
  Σημείωση: Τα Edge που χρησιμοποιούνται ως διανομείς ή σε συμπλέγματα διανομέων, ή έχουν διαμορφωθεί ως Ενεργό/Σε αναμονή ζεύγος HA δεν εμφανίζονται στη λίστα Διαθέσιμα Edge (Available Edges).
 3. Από την οθόνη Διαχείριση διανομέων Cloud VPN (Manage Cloud VPN Hubs), μπορείτε να διαμορφώσετε ένα σύμπλεγμα Edge και ένα μεμονωμένο Edge ταυτόχρονα ως διανομείς σε ένα προφίλ διακλάδωσης. Όταν εκχωρηθούν Edge σε ένα σύμπλεγμα, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ως μεμονωμένοι διανομείς. Επιλέξτε ένα σύμπλεγμα Edge ως διανομέα στο προφίλ διακλάδωσης.
 4. Για να διαμορφώσετε το VPN διακλάδωσης προς διακλάδωση με χρήση διανομέων που είναι επίσης συμπλέγματα Edge, επιλέγετε πρώτα έναν διανομέα από την περιοχή Διανομείς (Hubs) και τον μετακινείτε στην περιοχή Διανομείς VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση (Branch to Branch VPN Hubs).
 5. Τα συμπλέγματα διανομέων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ως διανομείς οπισθόζευξης Internet στη διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης, επιλέγοντας πρώτα έναν διανομέα από την περιοχή Διανομείς (Hubs) και, στη συνέχεια, μετακινώντας τον στην περιοχή Διανομείς οπισθόζευξης (Backhaul Hubs).
 6. Για να ενεργοποιήσετε την οπισθόζευξη υπό όρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση οπισθόζευξης υπό όρους (Enable Conditional BackHaul). Με την οπισθόζευξη υπό όρους (CBH) ενεργοποιημένη, το Edge θα μπορεί να ανακατευθύνει κυκλοφορία εξαρτώμενη από το Internet (απευθείας κυκλοφορία Internet, Internet από Πύλη SD-WAN και κυκλοφορία ασφαλείας cloud μέσω IPsec) προς συνδέσεις MPLS όποτε δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες συνδέσεις Internet. Όταν είναι ενεργοποιημένη η οπισθόζευξη υπό όρους, από προεπιλογή όλοι οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης σε επίπεδο διακλάδωσης υπόκεινται σε ανακατεύθυνση κυκλοφορίας μέσω οπισθόζευξης υπό όρους. Μπορείτε να εξαιρέσετε την κυκλοφορία από την οπισθόζευξη υπό όρους με βάση ορισμένες απαιτήσεις για επιλεγμένες πολιτικές, απενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα στο επιλεγμένο επίπεδο πολιτικής επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οπισθόζευξη υπό όρους.
Σημείωση: Είναι υποχρεωτική η εκτέλεση ενός δυναμικού πρωτοκόλλου δρομολόγησης, όπως το eBGP, στην πλευρά LAN των συμπλεγμάτων.