Κατά τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών πολιτικών, μπορείτε να επιλέξετε τις υπάρχουσες ομάδες αντικειμένων ώστε να ταιριάζουν με την προέλευση ή τον προορισμό. Σε αυτό περιλαμβάνεται το εύρος διευθύνσεων IPv4 και IPv6 ή αριθμών θυρών που διατίθενται στις ομάδες αντικειμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πολιτικές ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνων επιχειρηματικής πολιτικής.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιχειρηματικές πολιτικές στο κλασικό ή στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τη διαμόρφωση με το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Για διαμόρφωση στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, δείτε Διαμόρφωση πολιτικών επιχείρησης.με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
 4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα επιχείρησης.
 5. Στην περιοχή Συμφωνία (Match), επιλέξτε τον τύπο διεύθυνσης IP. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένος ο τύπος διεύθυνσης IPv4.
  Σημείωση: Για να διαμορφώσετε τους κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής με τον τύπο Μεικτής (Mixed) διεύθυνσης ή IPv6, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία κανόνα επιχειρηματικής πολιτικής με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα αντικειμένων (Object Group) για την προέλευση.
 7. Επιλέξτε τη σχετική ομάδα διευθύνσεων και ομάδα θυρών από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση τομέων ως κριτηρίων αντιστοίχισης για μια ομάδα διευθύνσεων, η υπηρεσία SD-WAN ελέγχει πρώτα για αντιστοίχιση διεύθυνσης IP. Εάν βρεθεί αντιστοιχία, τότε η υπηρεσία παραλείπει την αντιστοίχιση ονόματος τομέα. Ωστόσο, εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία για μια διεύθυνση IP, τότε η υπηρεσία εκτελεί αντιστοίχιση ονόματος τομέα στην ομάδα διευθύνσεων.
  Σημαντικό: Τα κριτήρια αντιστοίχισης ενδέχεται να ταιριάζουν με βασικά μοτίβα μπαλαντέρ. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων ως google.com, τότε το mail.google.com ή/και το www.google.com μπορεί επίσης να ταιριάζουν με αυτά τα κριτήρια. Ωστόσο, εάν διαμορφώσετε το www.google.com ως τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων, τότε το mail.google.com δεν θα ταιριάζει με αυτήν την πολιτική.
 8. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση και τις ομάδες θυρών και για τον προορισμό.
  Με βάση τον επιλεγμένο τύπο διεύθυνσης, η συμπεριφορά θα έχει ως εξής:
  • Ο κανόνας τύπου IPv4 ταιριάζει μόνο με τις διευθύνσεις IPv4 που είναι διαθέσιμες στην επιλεγμένη ομάδα διευθύνσεων.
  • Ο κανόνας τύπου IPv6 ταιριάζει μόνο με τις διευθύνσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στην επιλεγμένη ομάδα διευθύνσεων.
  • Ο κανόνας μεικτού τύπου ταιριάζει τόσο με τις διευθύνσεις IPv4 όσο και με τις διευθύνσεις IPv6 στην επιλεγμένη ομάδα διευθύνσεων.
 9. Επιλέξτε ενέργειες όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Οι επιχειρηματικές πολιτικές που δημιουργείτε για ένα προφίλ εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες επιχειρηματικές πολιτικές ειδικά για τα Edge.
 1. Μεταβείτε στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge, επιλέξτε ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
 3. Ορίστε τον κανόνα με σχετικές ομάδες αντικειμένων και άλλες ενέργειες.

Η επιχειρηματική πολιτική επιπέδου Edge εμφανίζει τις πολιτικές που έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ και είναι μόνο για ανάγνωση. Εάν θέλετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε πολιτική σε επίπεδο προφίλ, προσθέστε έναν νέο κανόνα. Ο κανόνας που προστέθηκε εμφανίζεται στην κορυφή του πίνακα και είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διαγραφή του, εάν χρειάζεται.

Σημείωση: Από προεπιλογή, οι επιχειρηματικές πολιτικές εκχωρούνται στο καθολικό τμήμα. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή τμήματος (Select Segment) αναπτυσσόμενο μενού και να δημιουργήσετε επιχειρηματικές πολιτικές ειδικά για το επιλεγμένο τμήμα.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ομάδες αντικειμένων με πρόσθετες διευθύνσεις IP και αριθμούς θυρών. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται αυτόματα στις επιχειρηματικές πολιτικές που χρησιμοποιούν τις ομάδες αντικειμένων.