Το SD-WAN Orchestrator επιτρέπει τη διαμόρφωση ειδοποιήσεων που ειδοποιούν τους χειριστές, τους εταιρικούς διαχειριστές ή άλλους χρήστες υποστήριξης κάθε φορά που προκύπτει κάποιο συμβάν.

Σημείωση: Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα υποστήριξης πελάτη, μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις και άλλα αντικείμενα, αλλά δεν μπορείτε να τα διαμορφώσετε.

Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην Διαμόρφωση (Configure ) > Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) για να διαμορφώσετε τις ενημερώσεις.

Επιλέξτε τα συμβάντα για τα οποία πρέπει να αποσταλούν ενημερώσεις και εισαγάγετε τον χρόνο καθυστέρησης ειδοποίησης σε λεπτά στην περιοχή Επιλογή ενημερώσεων (Select Alerts).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβάν EDIT_ALERT_CONFIGURATION για να καταγράψετε τις αλλαγές στις διαμορφώσεις των εταιρικών ενημερώσεων.

Διαμόρφωση ενημερώσεων και ειδοποιήσεων

Στην περιοχή Πελάτες (Customers), εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαρχόντων χρηστών διαχειριστών. Μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου email και SMS για να αποσταλούν ενημερώσεις στους αντίστοιχους χρήστες.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται τόσο στην ομάδα χειριστών που διαχειρίζονται ολόκληρο το SD-WAN Orchestrator όσο και στους πελάτες.

Οι ειδοποιήσεις που πηγαίνουν στους χειριστές ονομάζονται Ενημερώσεις προ-ειδοποίησης καθώς αποστέλλονται αμέσως. Οι ειδοποιήσεις πελατών ή επιχειρήσεων υπόκεινται σε καθυστερήσεις, όπως έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, μια ενημέρωση Ανενεργής σύνδεσης μπορεί να φτάσει τόσο σε προορισμό διαμορφωμένο από τον χειριστή όσο και σε προορισμούς διαμορφωμένους από τους πελάτες. Ας υποθέσουμε ότι μια σύνδεση είναι ανενεργή για ένα λεπτό και ο πελάτης διαμορφώνει την καθυστέρηση ειδοποίησης ανενεργής σύνδεσης (Link Down) για 2 λεπτά. Εάν οι προκαταρκτικές ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες γι' αυτήν τη σύνδεση, το Orchestrator θα στείλει μια ειδοποίηση χειριστή για ανενεργή σύνδεση, αλλά ο πελάτης δεν θα λάβει ενημέρωση καθώς έπεσε κάτω από τη διαμορφωμένη καθυστέρηση.

Παγιδεύσεις SNMP

Οι παγιδεύσεις Πρωτοκόλλου διαχείρισης δικτύου (SNMP) είναι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε έναν παράγοντα SNMP για να υποδείξουν ότι έχει προκύψει ένα συμβάν. Το SD-WAN Orchestrator στέλνει παγιδεύσεις SNMP που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ενημερώσεις όπως Ανενεργό Edge και Ενεργό Edge. Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση SNMP και να εισαγάγετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες κάτω από τις Παγιδεύσεις SNMP (SNMP Traps).
Σημείωση: Προς το παρόν, υποστηρίζονται μόνο οι αλγόριθμοι SHA-1 και AES-128 για το SNMP v3 Trap.

Webhooks

Τα webhook παραδίδουν δεδομένα σε άλλες εφαρμογές, τα οποία ενεργοποιούνται από ορισμένες ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας το HTTP POST. Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια ειδοποίηση, η προέλευση στέλνει μια αίτηση HTTP στην εφαρμογή προορισμού που έχει ρυθμιστεί για το webhook.

Το SD-WAN Orchestrator υποστηρίζει Webhooks που στέλνουν αυτόματα μηνύματα μέσω HTTP POST σε εφαρμογές προορισμού όταν συμβαίνει ένα συμβάν. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση URL προορισμού στην Εταιρική πύλη και να αυτοματοποιήσετε ενέργειες ως απόκριση στις ενημερώσεις που ενεργοποιούνται από το SD-WAN Orchestrator. Οι παραλήπτες webhook πρέπει να υποστηρίζουν HTTPS και πρέπει να έχουν έγκυρα πιστοποιητικά, για να διασφαλίσουν το απόρρητο των εν δυνάμει ωφέλιμων φορτίων ευαίσθητων ενημερώσεων. Αυτό αποτρέπει επίσης την παραποίηση των ωφέλιμων φορτίων.

Διαμόρφωση webhooks

Στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), μπορείτε να εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία στην περιοχή Webhooks.

Επιλογή Περιγραφή
Διεύθυνση URL Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση HTTPS URL. Αυτό χρησιμεύει ως εφαρμογή προορισμού για τα webhooks.
Κώδικας (Code)

Εισαγάγετε έναν αναμενόμενο κωδικό κατάστασης απόκρισης HTTP για κάθε παραλήπτη webhook. Από προεπιλογή, το SD-WAN Orchestrator αναμένει από τους παραλήπτες webhook να απαντήσουν σε αιτήματα HTTP POST με κωδικό κατάστασης ως HTTP 200.

Όταν το SD-WAN Orchestrator λαμβάνει έναν μη αναμενόμενο κωδικό κατάστασης από έναν διακομιστή παραλήπτη ή έναν διακομιστή μεσολάβησης, θεωρεί ότι η παράδοση της ενημέρωσης απέτυχε και δημιουργεί ένα συμβάν πελάτη ALERT_DELIVERY_FAILED. Αυτό το συμβάν βοηθά στον προσδιορισμό του πότε ένας διακομιστής παραλήπτη webhook ενδέχεται να αποτύχει να λειτουργήσει όπως αναμένεται.

Μυστικός (Secret)

Καθορίστε ένα μυστικό διακριτικό για κάθε ρυθμισμένο παραλήπτη webhook, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός HMAC για κάθε αίτηση Webhook που αποστέλλεται στον αντίστοιχο παραλήπτη. Το HMAC είναι ενσωματωμένο σε μια κεφαλίδα HTTP X-Webhook-Signature, μαζί με μια παράμετρο έκδοσης, η οποία προσδιορίζει τον αλγόριθμο υπογραφής και μια χρονική σήμανση.

X-Webhook-Signature: v=<signature-version>&t=<timestamp>&s=<hmac> 
Ο παραλήπτης ερμηνεύει τα στοιχεία ως εξής:
 • v: Έκδοση του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της υπογραφής. Η μόνη υποστηριζόμενη τιμή είναι 1.
 • t: Χρονική σήμανση εποχής με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου που αντιστοιχεί στον χρόνο έκδοσης του αιτήματος.
 • s: HMAC που υπολογίζεται από το SD-WAN Orchestrator. Το HMAC υπολογίζεται ως εξής: HMAC-SHA256(request-body + '.' + timestamp, secret).

Το μήνυμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του HMAC σχηματίζεται συνενώνοντας το σώμα του αιτήματος, μια μόνο περίοδο και την τιμή της παραμέτρου χρονικής σήμανσης που εμφανίζεται στην κεφαλίδα υπογραφής. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος HMAC που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κώδικα είναι ο HMAC-SHA256.

Αφού λάβει ένα αίτημα Webhook, ο διακομιστής ακρόασης μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του αιτήματος υπολογίζοντας τη δική του υπογραφή HMAC-SHA256 σύμφωνα με τον ίδιο αλγόριθμο και να συγκρίνει την υπογραφή που υπολογίστηκε πρόσφατα με αυτήν που δημιουργήθηκε από το SD-WAN Orchestrator.

Πρότυπο ωφέλιμου φορτίου JSON (JSON Payload Template)

Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο.

Το SD-WAN Orchestrator παρέχει ειδοποιήσεις ενημερώσεων προς κάθε παραλήπτη webhook, μέσω ενός ωφέλιμου φορτίου JSON, το οποίο περιέχεται στο σώμα μιας εξερχόμενης αίτησης HTTP POST.

Το SD-WAN Orchestrator δημιουργεί περιεχόμενο ωφέλιμου φορτίου δυναμικά, καθώς οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται εκτελώντας εισαγωγή μεταβλητών. Οι υποστηριζόμενες μεταβλητές κράτησης θέσης στο πρότυπο ωφέλιμου φορτίου που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη αντικαθίστανται με τιμές που αφορούν σε συγκεκριμένες ενημερώσεις.

Τα πρότυπα ωφέλιμου φορτίου Webhook υποστηρίζουν τις ακόλουθες μεταβλητές κράτησης θέσης:
 • alertTime – Ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
 • alertType – Ο τύπος της ειδοποίησης, όπως EDGE_DOWN, LINK_UP, VNF_VM_DEPLOYED.
 • customer – Το όνομα του πελάτη στον οποίο αποστέλλεται η ειδοποίηση.
 • customerLogicalId – Το λογικό αναγνωριστικό του πελάτη στον οποίο αποστέλλεται η ειδοποίηση.
 • deviceLogicalId – Το λογικό αναγνωριστικό του Εdge στο οποίο εφαρμόζεται η ειδοποίηση.
 • entityAffected – Το όνομα της οντότητας, όπως Edge ή σύνδεση ή VNF, στην οποία εφαρμόζεται η ειδοποίηση.
 • lastContact – Ο χρόνος κατά τον οποίο το επηρεαζόμενο Edge επικοινώνησε πιο πρόσφατα με το SD-WAN Orchestrator. Αυτό ισχύει μόνο για τις ενημερώσεις Edge.
 • message – Ένα σύντομο μήνυμα που περιγράφει το συμβάν που ενεργοποίησε την ειδοποίηση.
 • VCO – Το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή η δημόσια IP του SD-WAN Orchestrator από το οποίο αποστέλλεται η ειδοποίηση.
 • deviceName – Το όνομα του Εdge στο οποίο εφαρμόζεται η ειδοποίηση.
 • deviceDescription - Ένα σύντομο μήνυμα που περιγράφει το Edge στο οποίο εφαρμόζεται η ειδοποίηση.
 • deviceSerialNumber – Ο σειριακός αριθμός του Εdge στο οποίο εφαρμόζεται η ειδοποίηση.

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει ένα δείγμα προτύπου ωφέλιμου φορτίου JSON:

{
  "alertTime": "alertTime",
  "alertType": "alertType",   
  "customer": "customer",
  "customerLogicalId": "customerLogicalId",
  "entityAffected": "entityAffected",
  "deviceLogicalId": "deviceLogicalId",
  "lastContact": "lastContact",
  "message": "message",
  "vco": "vco",
  "deviceName": "deviceName",
  "deviceDescription": "deviceDescription",
  "deviceSerialNumber": "deviceSerialNumber"
}

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο συν (+) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις URL προορισμού και τα αντίστοιχα στοιχεία.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή (Test) για να ελέγξετε τις ενημερώσεις Webhook.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, αποστέλλεται ένα μήνυμα ενημέρωσης μαζί με σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση URL προορισμού.