Μετά την επιτυχή παροχή του Προορισμός μη SD-WAN , κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές στη διεύθυνση IP τελικού σημείου του διανομέα Azure ή στις στατικές δρομολογήσεις, πρέπει να επανασυγχρονίσετε τον εικονικό διανομέα Azure και τις διαμορφώσεις του Προορισμός μη SD-WAN. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση επανασυγχρονισμού (Resync configuration) στην περιοχή Τοποθεσίες μη-VeloCloud (Non-VeloCloud Sites) έρχονται αυτόματα οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης VPN από την πύλη Azure και ενημερώνεται η τοπική διαμόρφωση του SD-WAN Orchestrator.