Μπορείτε να προβάλετε τη λεπτομερή χρήση δικτύου από το σύστημα για ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των πληροφοριών συστήματος:

Διαδικασία

  1. Από την πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) για να προβάλετε τα Edge που σχετίζονται με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα (System).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Σύστημα (System) εμφανίζει τις λεπτομέρειες της χρήσης δικτύου από το σύστημα για το επιλεγμένο Edge.

Η σελίδα εμφανίζει γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών χρήσης των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, μαζί με την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και τον μέσο όρο.

  • Χρήση CPU (CPU Utilization) – Ποσοστό χρήσης της CPU.
  • Θερμοκρασία πυρήνα CPU (CPU Core Temperature) – Η θερμοκρασία πυρήνα της CPU του Edge.
  • Χρήση μνήμης (Memory Utilization) – Ποσοστό χρήσης μνήμης.
  • Πλήθος ροών (Flow Count) – Πλήθος ροών κυκλοφορίας.
  • Πακέτα σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν (Handoff Queue Drops) – Ο συνολικός αριθμός πακέτων που απορρίφθηκαν από μια ουρά από την τελευταία επανεκκίνηση του Edge. Αναμένονται περιστασιακές απορρίψεις, που προκαλούνται συνήθως από μια μεγάλη ριπή κυκλοφορίας. Ωστόσο, μια συνεπής αύξηση στα πακέτα σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν υποδεικνύει συνήθως πρόβλημα χωρητικότητας στο Edge.
  • Πλήθος διοχετεύσεων (Tunnel Count) – Πλήθος περιόδων λειτουργίας διοχετεύσεων.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.