Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM για ένα Εdge και επίσης να προβάλετε τις υπηρεσίες δικτύου VNF που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.

Για να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM ενός Edge:

  • Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges). Εμφανίζεται η λίστα των Edge μαζί με τις λεπτομέρειες των VNF που έχουν διαμορφωθεί.

  • Αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο στη στήλη VNF (VNF) για να προβάλετε πρόσθετες λεπτομέρειες του τύπου του VNF.
  • Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Κατάσταση VM (VM status) για να ανοίξετε το παράθυρο Κατάσταση εικονικής μηχανής VNF , όπου μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης για το Edge. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ανάπτυξης, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) δίπλα στην επιλογή Λεπτομέρειες ανάπτυξης (Deployment Details).

    Για τα VNF που έχουν διαμορφωθεί στο Edge με υψηλή διαθεσιμότητα, το παράθυρο Κατάσταση εικονικής μηχανής VNF αποτελείται από μια πρόσθετη στήλη που εμφανίζει τον Σειριακό αριθμό (Serial Number) των Edge, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Για να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM:

  • Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services). Εμφανίζεται η λίστα των Edge μαζί με τις λεπτομέρειες των VNF που έχουν διαμορφωθεί.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε την κατάσταση των VNF στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

  1. Από την πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Edge (Edges) για να προβάλετε την κατάσταση των Edge μαζί με τα VNF και τις VM.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Edge VNF (Edge VNFs) για να προβάλετε την κατάσταση των VNF και των VM.