Για να ενεργοποιήσετε το Cloud VPN σε επίπεδο προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

  1. Από τον πίνακα περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
    Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ που θέλετε να συσχετίσετε με το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN του τύπου Εικονικού διανομέα Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
    Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
  3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, μετατρέποντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
    Σημείωση: Η αυτοματοποίηση όλων των δημόσιων συνδέσεων WAN μέσω του SD-WAN Edge δεν υποστηρίζεται σε επίπεδο προφίλ.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Συσχετίστε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Microsoft Azure σε SD-WAN Edge και προσθέστε διοχετεύσεις