Μπορείτε να διαμορφώσετε το BGP ανά τμήμα για ένα προφίλ ή ένα Edge. Αυτή η ενότητα παρέχει βήματα σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του BGP με Γείτονες υποστρώματος.

VMware υποστηρίζει 4-Byte ASN BGP. Ανατρέξτε στη Διαμόρφωση BGP (Configure BGP) για περισσότερες πληροφορίες.

Για να διαμορφώσετε το BGP:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα προφίλ ή επιλέξτε προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις BGP (BGP Settings), κάντε κλικ στη θέση ON και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επεξεργασία (Edit).
 4. Στο παράθυρο του Πρόγραμμα επεξεργασίας BGP (BGP Editor), διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  1. Εισαγάγετε τον τοπικό Αριθμό Αυτόνομου Συστήματος (ASN) και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τα ακόλουθα στην ενότητα Ρυθμίσεις BGP (BGP Settings).
   Επιλογή Περιγραφή
   Αναγνωριστικό δρομολογητή (Router ID) Εισαγάγετε το καθολικό αναγνωριστικό δρομολογητή BGP. Εάν δεν καθορίσετε καμία τιμή, το αναγνωριστικό εκχωρείται αυτόματα. Εάν έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους μιας διασύνδεσης βρόχου επιστροφής για το Edge, η διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής θα εκχωρηθεί ως αναγνωριστικό δρομολογητή.
   Διατήρηση εν ενεργεία (Keep Alive) Εισαγάγετε το χρονόμετρο διατήρησης εν ενεργεία σε δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων διατήρησης εν ενεργεία που αποστέλλονται στον ομότιμο. Το εύρος είναι από 0 έως 65535 δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα.
   Χρονοδιακόπτης αναμονής (Hold Timer) Εισαγάγετε τον χρονοδιακόπτη αναμονής σε δευτερόλεπτα. Όταν το μήνυμα διατήρησης εν ενεργεία δεν λαμβάνεται για τον καθορισμένο χρόνο, ο ομότιμος θεωρείται ανενεργός. Το εύρος είναι από 0 έως 65535 δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 180 δευτερόλεπτα.
   Κοινότητα Uplink (Uplink Community)

   Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά κοινότητας που θα αντιμετωπίζεται ως δρομολογήσεις uplink.

   Το Uplink αναφέρεται σε σύνδεση που είναι συνδεδεμένη στην Edge του παρόχου (PE). Οι εισερχόμενες δρομολογήσεις προς το Edge , οι οποίες ταιριάζουν με την καθορισμένη τιμή κοινότητας, θα αντιμετωπίζονται ως δρομολογήσεις Uplink. Ο Διανομέας/Edge δεν θεωρείται ο ιδιοκτήτης αυτών των δρομολογήσεων.

   Εισαγάγετε την τιμή σε μορφή αριθμού που κυμαίνεται από 1 έως 4294967295 ή σε μορφή AA:NN.

  2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη φίλτρου (Add Filter) για να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα. Αυτά τα φίλτρα εφαρμόζονται στον γείτονα για να αρνηθούν ή να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της δρομολόγησης. Το ίδιο φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς γείτονες.
   Στο παράθυρο Δημιουργία φίλτρου BGP (Create BGP Filter) ορίστε τους κανόνες για το φίλτρο.
   Επιλογή Περιγραφή
   Όνομα φίλτρου (Filter Name) Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για το φίλτρο BGP.
   Αντιστοίχιση Τύπου και Τιμής Επιλέξτε τον τύπο των δρομολογήσεων που θα αντιστοιχιστούν με το φίλτρο:
   • Πρόθημα για IPv4 ή IPv6: Επιλέξτε να ταιριάζει με ένα πρόθημα για τη διεύθυνση IPv4 ή IPv6 και εισαγάγετε το αντίστοιχο πρόθημα της διεύθυνσης IP στο πεδίο Τιμή (Value).
   • Κοινότητα (Community): Επιλέξτε μια αντίστοιχη κοινότητα και εισαγάγετε τη συμβολοσειρά κοινότητας στο πεδίο Τιμή (Value).
   Ακριβής αντιστοίχιση (Exact Match) Η ενέργεια φίλτρου εκτελείται μόνο όταν οι δρομολογήσεις BGP ταιριάζουν ακριβώς με το καθορισμένο πρόθημα ή τη συμβολοσειρά κοινότητας. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη.
   Τύπος ενέργειας (Action Type) Επιλέξτε την ενέργεια που θα εκτελεστεί όταν οι δρομολογήσεις BGP ταιριάζουν με το καθορισμένο πρόθημα ή τη συμβολοσειρά κοινότητας. Μπορείτε είτε να επιτρέψετε είτε να απορρίψετε την κυκλοφορία.
   Ορισμός (Set) Όταν οι δρομολογήσεις BGP ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια, μπορείτε να ορίσετε τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας σε ένα δίκτυο με βάση τα χαρακτηριστικά της διαδρομής. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα:
   • Κανένα (None): Τα χαρακτηριστικά των δρομολογήσεων που αντιστοιχούν παραμένουν ίδια.
   • Τοπική προτίμηση (Local Preference): Η κυκλοφορία που αντιστοιχεί δρομολογείται στη διαδρομή με την καθορισμένη τοπική προτίμηση.
   • Κοινότητα (Community): Οι δρομολογήσεις που αντιστοιχούν φιλτράρονται από την καθορισμένη συμβολοσειρά κοινότητας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσθετο κοινότητας (Community Additive) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή πρόσθετου, η οποία προσαρτά την τιμή κοινότητας στις υπάρχουσες κοινότητες.
   • Μετρικό (Metric): Η κυκλοφορία που αντιστοιχεί δρομολογείται στη διαδρομή με την καθορισμένη τιμή μετρικού.
   • Προσάρτηση διαδρομής AS (AS-Path-Prepend): Επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών καταχωρήσεων του Αυτόνομου Συστήματος (AS) σε μια δρομολόγηση BGP.
   Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν ( +) για να προσθέσετε περισσότερους κανόνες αντιστοίχισης για το φίλτρο.
   Κάντε κλικ στο OK.
   Επαναλάβετε τη διαδικασία για να δημιουργήσετε περισσότερα φίλτρα BGP.
   Τα διαμορφωμένα φίλτρα εμφανίζονται στο παράθυρο του Πρόγραμμα επεξεργασίας BGP (BGP Editor).
   Προφύλαξη: Ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων κανόνων αντιστοίχισης/ορισμού BGPv4 είναι 512 (256 εισερχόμενα, 256 εξερχόμενα). Η υπέρβαση των 512 συνολικών κανόνων αντιστοίχισης/ορισμού δεν υποστηρίζεται και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης, με αποτέλεσμα διακοπές στο εταιρικό δίκτυο.
  3. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τον τύπο διεύθυνσης IPv4.
   Επιλογή Περιγραφή
   Γειτονική IP (Neighbor IP) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 του γειτονικού BGP
   ASN Εισαγάγετε το ASN του γείτονα
   Φίλτρο εισερχόμενων (Inbound Filter) Επιλογή Εισερχόμενου αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα
   Φίλτρο εξερχομένων (Outbound Filter) Επιλέξτε ένα Εξερχόμενο αρχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα
   Επιπρόσθετες επιλογές (Additional Options) – Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή όλων (View all) για να διαμορφώσετε τις ακόλουθες πρόσθετες ρυθμίσεις:
   Τοπική IP (Local IP) Η τοπική διεύθυνση IP ισοδυναμεί με μια διεύθυνση IP βρόχου επιστροφής. Εισαγάγετε μια διεύθυνση IP που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα γειτονικά BGP ως διεύθυνση IP προέλευσης για τα εξερχόμενα πακέτα. Εάν δεν εισαγάγετε καμία τιμή, η διεύθυνση IP της φυσικής διασύνδεσης χρησιμοποιείται ως η διεύθυνση IP προέλευσης.
   Σημαντικό: Για το eBGP, αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο αριθμός Max-hop είναι μεγαλύτερος από 1. Για το iBGP, είναι πάντα διαθέσιμο καθώς το iBGP είναι εγγενώς multi-hop.
   Uplink Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του τύπου γείτονα σε Uplink. Επιλέξτε αυτήν την επισήμανση εάν χρησιμοποιείται ως επικάλυψη WAN προς MPLS. Θα χρησιμοποιηθεί ως επισήμανση για να καθοριστεί εάν ο ιστότοπος θα γίνει ιστότοπος διέλευσης (π.χ. Διανομέας SD-WAN), διαδίδοντας δρομολογήσεις που κλίνουν πάνω από μια επικάλυψη SD-WAN σε μια σύνδεση WAN προς MPLS. Εάν πρέπει να το καταστήσετε ιστότοπο διέλευσης, επιλέξτε επίσης το «Πρόθημα επικάλυψης μέσω uplink» στην περιοχή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
   Max-hop Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό hop για την ενεργοποίηση του multi-hop για ομότιμα BGP. Το εύρος είναι από 1 έως 255 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
   Σημαντικό: Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο για γειτονικά eBGP, όταν το τοπικό ASN και το γειτονικό ASN είναι διαφορετικά. Με το iBGP, όταν και τα δύο ASN είναι ίδια, το multi-hop είναι εγγενές από προεπιλογή και αυτό το πεδίο δεν μπορεί να διαμορφωθεί.
   Να επιτρέπεται AS (Allow AS) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέψετε τη λήψη και επεξεργασία των δρομολογήσεων BGP, ακόμα και αν το Edge εντοπίσει το δικό του ASN στη διαδρομή AS.
   Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route) Η προεπιλεγμένη δρομολόγηση προσθέτει μια δήλωση δικτύου στη διαμόρφωση BGP για να κοινοποιήσει την προεπιλεγμένη δρομολόγηση προς τον γείτονα.
   Ενεργοποίηση BFD (Enable BFD) Ενεργοποιεί τη συνδρομή σε υπάρχουσα περίοδο λειτουργίας BFD για το γειτονικό BGP.
   Διατήρηση εν ενεργεία (Keep Alive) Εισαγάγετε το χρονόμετρο διατήρησης εν ενεργεία σε δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων διατήρησης εν ενεργεία που αποστέλλονται στον ομότιμο. Το εύρος είναι από 0 έως 65535 δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα.
   Χρονοδιακόπτης αναμονής (Hold Timer) Εισαγάγετε τον χρονοδιακόπτη αναμονής σε δευτερόλεπτα. Όταν το μήνυμα διατήρησης εν ενεργεία δεν λαμβάνεται για τον καθορισμένο χρόνο, ο ομότιμος θεωρείται ανενεργός. Το εύρος είναι από 0 έως 65535 δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 180 δευτερόλεπτα.
   Σύνδεση (Connect) Εισαγάγετε το χρονικό διάστημα δοκιμής μιας νέας σύνδεσης TCP με την ομότιμη, εάν εντοπιστεί ότι η περίοδος λειτουργίας TCP δεν είναι παθητική. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 120 δευτερόλεπτα.
   Έλεγχος ταυτότητας MD5 (MD5 Auth) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας BGP MD5. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε παλαιού τύπου ή ομοσπονδιακά δίκτυα και είναι σύνηθες το BGP MD5 να χρησιμοποιείται ως προστασία της ομοτιμοποίησης BGP.
   Κωδικός πρόσβασης MD5 (MD5 Password) Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας MD5.
   Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συν ( +) για να προσθέσετε περισσότερα γειτονικά BGP.
   Σημείωση: Μέσω Multi-hop BGP, το σύστημα μπορεί να μάθει δρομολογήσεις που απαιτούν επαναλαμβανόμενη αναζήτηση. Αυτές οι δρομολογήσεις έχουν IP επόμενου hop, η οποία δεν βρίσκεται σε συνδεδεμένο υποδίκτυο, και δεν διαθέτουν έγκυρη Διασύνδεση εξόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δρομολογήσεις πρέπει να έχουν την IP επόμενου Hop επιλυμένη χρησιμοποιώντας άλλη δρομολόγηση στον πίνακα, η οποία θα διαθέτει Διασύνδεση εξόδου. Όταν υπάρχει κίνηση για έναν προορισμό που χρειάζεται να αναζητηθούν αυτές οι δρομολογήσεις, οι δρομολογήσεις που απαιτούν επαναλαμβανόμενη αναζήτηση θα επιλυθούν σε μια συνδεδεμένη διεύθυνση IP και διασύνδεση επόμενου Hop. Μέχρι να συμβεί η επαναλαμβανόμενη επίλυση, οι επαναλαμβανόμενες δρομολογήσεις οδηγούν σε μια ενδιάμεση Διασύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δρομολογήσεις BGP Multi-hop.
  4. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους (Advanced) για να διαμορφώσετε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα γειτονικά BGP με διευθύνσεις IPv4.
   Επιλογή Περιγραφή
   Πρόθημα επικάλυψης (Overlay Prefix) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αναδιανείμετε τα εκμαθημένα προθέματα από την επικάλυψη.
   Απενεργοποίηση μεταφοράς AS-PATH (Turn off AS-Path carry over) Από προεπιλογή, αυτό δεν πρέπει να είναι επιλεγμένο. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να απενεργοποιήσετε το AS-PATH Carry Over. Σε ορισμένες τοπολογίες, η απενεργοποίηση του AS-PATH Carry Over θα επηρεάσει την εξερχόμενη AS-PATH για να κάνει τους δρομολογητές L3 να προτιμούν μια διαδρομή προς ένα Edge ή έναν Διανομέα.
   Προειδοποίηση: Όταν το AS-PATH Carry Over είναι απενεργοποιημένο, συντονίστε το δίκτυό σας για να αποφύγετε τους βρόχους δρομολόγησης.
   Συνδεδεμένες δρομολογήσεις (Connected Routes) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αναδιανείμετε όλα τα συνδεδεμένα υποδίκτυα Διασύνδεσης.
   OSPF Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την OSFP σε BGP.
   Ορισμός μετρικών (Set Metric) Όταν ενεργοποιείτε το OSPF, εισαγάγετε τη μέτρηση BGP για τις αναδιανεμηθείσες δρομολογήσεις OSPF. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20.
   Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route)

   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αναδιανείμετε την προεπιλεγμένη δρομολόγηση μόνο όταν ο Edge μάθει τις δρομολογήσεις BGP μέσω επικάλυψης ή υποστρώματος.

   Όταν επιλέγετε την επιλογή Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route), η επιλογή Κοινοποίηση (Advertise) είναι διαθέσιμη ως Υπό όρους (Conditional).

   Προθήματα επικάλυψης μέσω uplink (Overlay Prefixes over Uplink) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για διάδοση δρομολογήσεων των οποίων έγινε εκμάθηση από την επικάλυψη στο γειτονικό στοιχείο με σημαία uplink.
   Δίκτυα (Networks) Εισαγάγετε τη διεύθυνση δικτύου σε μορφή IPv4, την οποία θα κοινοποιεί το BGP στους ομότιμους. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν (+) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις δικτύου.
   Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route), οι δρομολογήσεις BGP κοινοποιούνται με βάση την επιλογή Προεπιλεγμένη δρομολόγησης καθολικά και ανά γειτονικό BGP, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
   Επιλογή προεπιλεγμένης δρομολόγησης Επιλογές κοινοποίησης
   Καθολικά Ανά γειτονικό BGP
   Ναι Ναι Η διαμόρφωση ανά γειτονικό BGP υπερισχύει της καθολικής διαμόρφωσης και, ως εκ τούτου, η προεπιλεγμένη δρομολόγηση κοινοποιείται πάντα στο ομότιμο BGP.
   Ναι Όχι Το BGP αναδιανέμει την προεπιλεγμένη δρομολόγηση στον γείτονά του μόνο όταν το Edge μάθει μια ρητή προεπιλεγμένη δρομολόγηση μέσω του δικτύου επικάλυψης ή υποστρώματος.
   Όχι Ναι Η προεπιλεγμένη δρομολόγηση κοινοποιείται πάντα στο ομότιμο BGP.
   Όχι Όχι Η προεπιλεγμένη δρομολόγηση δεν κοινοποιείται στο ομότιμο BGP.
  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα IPv6 για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BGP για τις διευθύνσεις IPv6. Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IPv6 του γειτονικού BGP στο πεδίο Γειτονική IP (Neighbor IP). Το ομότιμο BGP για IPv6 υποστηρίζει την ακόλουθη μορφή διεύθυνσης:
   • Παγκόσμια διεύθυνση unicast (2001:CAFE:0:2::1)
   • Μοναδική τοπική διεύθυνση (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  6. Διαμορφώστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
   Σημείωση: Η διαμόρφωση τοπικής διεύθυνσης IP δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.
  7. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους (Advanced) για να διαμορφώσετε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα γειτονικά BGP με διευθύνσεις IPv6.
   Επιλογή Περιγραφή
   Συνδεδεμένες δρομολογήσεις (Connected Routes) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αναδιανείμετε όλα τα συνδεδεμένα υποδίκτυα Διασύνδεσης.
   Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route)

   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αναδιανείμετε την προεπιλεγμένη δρομολόγηση μόνο όταν ο Edge μάθει τις δρομολογήσεις BGP μέσω επικάλυψης ή υποστρώματος.

   Όταν επιλέγετε την επιλογή Προεπιλεγμένη δρομολόγηση (Default Route), η επιλογή Κοινοποίηση (Advertise) είναι διαθέσιμη ως Υπό όρους (Conditional).

   Δίκτυα (Networks) Εισαγάγετε τη διεύθυνση δικτύου σε μορφή IPv6, την οποία θα κοινοποιεί το BGP στους ομότιμους. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συν (+) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις δικτύου.
  8. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Η ενότητα Ρυθμίσεις BGP (BGP Settings) εμφανίζει τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις BGP.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην οθόνη Συσκευή (Device) για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση παραμέτρων.

Όταν ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις BGP σε ένα προφίλ, η διαμόρφωση εφαρμόζεται αυτόματα στα SD-WAN Edges που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Συσκευή) κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις BGP (BGP Settings).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) και μετά ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις BGP.
 5. Κάντε κλικ στην Επεξεργασία (Edit) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης BGP για το επιλεγμένο Edge.

 6. Εκτός από τις ρυθμίσεις BGP που έχουν διαμορφωθεί για ένα Προφίλ, μπορείτε να επιλέξετε μια Διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης για το BGP. Για τον τύπο διεύθυνσης IPv4, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη Διασύνδεση βρόχου επιστροφής ως Ασφαλή διασύνδεση και για τον τύπο διεύθυνσης IPv6, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε Διασύνδεση Edge ως Διασύνδεση προέλευσης.

  Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο:

  • Μόνο όταν επιλέγετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις BGP σε επίπεδο Edge.
  • Για το eBGP, μόνο όταν ο αριθμός Max-hop είναι μεγαλύτερος από 1. Για το iBGP, είναι πάντα διαθέσιμο καθώς το iBGP είναι εγγενώς multi-hop.
  Σημαντικό:
  • Δεν μπορείτε να επιλέξετε Διασύνδεση Edge εάν έχετε ήδη διαμορφώσει μια τοπική διεύθυνση IP στο πεδίο Τοπική IP (Local IP).
  • Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τοπική διεύθυνση IP εάν έχετε επιλέξει Διασύνδεση Edge στην αναπτυσσόμενη λίστα Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην οθόνη Συσκευή (Device) για να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη διαμόρφωση.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το BGP για Γείτονες προορισμού Non SD-WAN σε ένα Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση BGP Over IPsec από Edge σε Γείτονες Non SD-WAN.