Για τη δημιουργία αποκατάστασης καταστροφών στο SD-WAN Orchestrator:

  1. Εγκαταστήστε ένα νέο SD-WAN Orchestrator του οποίου η έκδοση ταιριάζει με την έκδοση του VMware που είναι αυτήν τη στιγμή το ενεργό SD-WAN Orchestrator.
  2. Ορίστε τις ακόλουθες ιδιότητες στο ενεργό SD-WAN Orchestrator και αυτό σε αναμονή, εάν είναι απαραίτητο.
    • vco.disasterRecovery.transientErrorToleranceSecs σε μη μηδενική τιμή (η προεπιλογή είναι τα 900 δευτερόλεπτα στην έκδοση 3.3 και νεότερες εκδόσεις, μηδέν σε προηγούμενες εκδόσεις). Αυτό αποτρέπει την εμφάνιση τυχόν προσωρινών σφαλμάτων σε μια ενημέρωση επιπέδου διαχείρισης Edge/πύλης.
    • vco.disasterRecovery.mysqlExpireLogsDays (η προεπιλογή είναι 1 ημέρα). Αυτό είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο το SD-WAN Orchestrator διατηρεί τα δεδομένα mysql binlog.
  3. Ρυθμίστε την ιδιότητα network.public.address στο ενεργό στοιχείο και στο στοιχείο σε αναμονή στη διεύθυνση με την οποία έρχονται σε επαφή τα Edge (παλμοί).
  4. Ρυθμίστε το DR ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία ρύθμισης DR που περιγράφεται στην ενότητα Αποκατάσταση καταστροφών SD-WAN Orchestrator.