Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πακέτου cloud-init για τον χειρισμό της έγκαιρης αρχικοποίησης παρουσιών.

Πληροφορίες για το cloud-init

Το Cloud-init είναι ένα πακέτο Linux υπεύθυνο για τον χειρισμό της έγκαιρης αρχικοποίησης των παρουσιών. Εάν διατίθεται στις διανομές, επιτρέπει τη διαμόρφωση πολλών κοινών παραμέτρων της παρουσίας αμέσως μετά την εγκατάσταση. Αυτό δημιουργεί μια πλήρως λειτουργική παρουσία που έχει διαμορφωθεί με βάση μια σειρά εισόδων.

Η συμπεριφορά του cloud-init μπορεί να διαμορφωθεί μέσω δεδομένων χρήστη. Τα δεδομένα χρήστη μπορούν να δοθούν από τον χρήστη τη στιγμή της εκκίνησης της παρουσίας. Αυτό γίνεται συνήθως με την επισύναψη ενός δευτερεύοντος δίσκου σε μορφή ISO, τον οποίο θα αναζητήσει το cloud-init κατά την πρώτη εκκίνηση. Αυτός ο δίσκος περιέχει όλα τα δεδομένα έγκαιρης διαμόρφωσης που θα εφαρμοστούν εκείνη τη στιγμή.

Το SD-WAN Orchestrator υποστηρίζει το cloud-init και όλες οι βασικές διαμορφώσεις μπορούν να συσκευαστούν σε μια απεικόνιση ISO.

Δημιουργία του αρχείου μετα-δεδομένων cloud-init

Οι τελικές επιλογές διαμόρφωσης εγκατάστασης ορίζονται με ένα ζεύγος αρχείων διαμόρφωσης cloud-init. Το πρώτο αρχείο διαμόρφωσης εγκατάστασης περιέχει τα μεταδεδομένα. Δημιουργήστε αυτό το αρχείο με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και επισημάνετέ το ως meta-data. Αυτό το αρχείο παρέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν την παρουσία του SD-WAN Orchestrator το οποίο βρίσκεται υπό εγκατάσταση. Το instance-id μπορεί να είναι οποιοδήποτε αναγνωριστικό όνομα και το local-hostname θα πρέπει να είναι ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή που ακολουθεί τα πρότυπα του ιστοτόπου σας, για παράδειγμα:

instance-id: vco01
local-hostname: vco-01

Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε πληροφορίες διασύνδεσης δικτύου (εάν το δίκτυο δεν έχει διαμορφωθεί μέσω DHCP, για παράδειγμα):

instance-id: vco01
local-hostname: vco-01
network-interfaces: |
 auto eth0
 iface eth0 inet static
 address 10.0.1.2
 network 10.0.1.0
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 10.0.1.255
 gateway 10.0.1.1

Δημιουργία του αρχείου δεδομένων χρήστη cloud-init

Το δεύτερο αρχείο επιλογής διαμόρφωσης εγκατάστασης είναι το αρχείο δεδομένων χρήστη. Αυτό το αρχείο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες στο σύστημα. Δημιουργήστε το με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και ονομάστε το δεδομένα-χρήστη (user-data). Αυτό το αρχείο θα χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την πρόσβαση στην εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator.  Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς θα μοιάζει το αρχείο δεδομένα-χρήστη (user-data):

#cloud-config 
      password: Velocloud123 
      chpasswd: {expire: False} 
      ssh_pwauth: True 
      ssh_authorized_keys:
        - ssh-rsa AAA...SDvz user1@yourdomain.com
        - ssh-rsa AAB...QTuo user2@yourdomain.com
      vco:
        super_users:
          list: |
            user1@yourdomain.com:password1
          remove_default_users: True
        system_properties:
           list: |
              mail.smtp.port:34
              mail.smtp.host:smtp.yourdomain.com
              service.maxmind.enable:True
              service.maxmind.license:todo_license
              service.maxmind.userid:todo_user
              service.twilio.phoneNumber:222123123
              network.public.address:222123123
      write_files:
         - path: /etc/nginx/velocloud/ssl/server.crt
           permissions: '0644'
           content: "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMI….ow==\n-----END CERTIFICATE-----\n"
         - path: /etc/nginx/velocloud/ssl/server.key
           permissions: '0600'
           content: "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMII...D/JQ==\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n" 
         - path: /etc/nginx/velocloud/ssl/velocloudCA.crt
Αυτό το αρχείο δεδομένων-χρήστη (user-data) επιτρέπει στον προεπιλεγμένο χρήστη, vcadmin, να συνδεθεί είτε με κωδικό πρόσβασης είτε με κλειδί SSH. Η χρήση και των δύο μεθόδων είναι δυνατή, αλλά δεν απαιτείται. Η σύνδεση με κωδικό πρόσβασης ενεργοποιείται από το password και τις γραμμές chpasswd.
 • Το password περιέχει τον κωδικό πρόσβασης απλού κειμένου για τον χρήστη vcadmin.
 • Η γραμμή chpasswd απενεργοποιεί τη λήξη του κωδικού πρόσβασης για να αποτρέψει την πρώτη σύνδεση να ζητήσει αμέσως αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Αυτό είναι προαιρετικό.
Σημείωση: Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης, συνιστάται να τον αλλάξετε κατά την πρώτη σύνδεση, επειδή ο κωδικός πρόσβασης έχει αποθηκευτεί σε ένα αρχείο απλού κειμένου.

Η γραμμή ssh_pwauth επιτρέπει τη σύνδεση με SSH. Η γραμμή ssh_authorized_keys ξεκινά ένα μπλοκ ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων κλειδιών. Κάθε δημόσιο κλειδί SSH που παρατίθεται στις γραμμές ssh-rsa θα προστεθεί στο αρχείο vcadmin ~/.ssh/authorized_keys.

Σε αυτό το παράδειγμα, παρατίθενται δύο κλειδιά. Γι' αυτό το παράδειγμα, το κλειδί έχει περικοπεί. Σε ένα πραγματικό αρχείο, πρέπει να παρατίθεται ολόκληρο το δημόσιο κλειδί. Σημειώστε ότι πριν από τις γραμμές ssh-rsa πρέπει να προηγούνται δύο διαστήματα, ακολουθούμενα δύο κενά και να ακολουθεί άλλο κενό.

Η ενότητα vco καθορίζει τις διαμορφωμένες υπηρεσίες SD-WAN Orchestrator.

Το super_users περιέχει λίστα λογαριασμών υπερχειριστή VMware και των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης. 

Η ενότητα system_properties επιτρέπει τη διαμόρφωση των ιδιοτήτων του συστήματος του Orchestrator. Ανατρέξτε στις Ιδιότητες συστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των ιδιοτήτων συστήματος.

Η write_files ενότητα επιτρέπει την αντικατάσταση αρχείων στο σύστημα. Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες web SD-WAN Orchestrator ρυθμίζονται με αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό SSL. Εάν θέλετε να παράσχετε διαφορετικό πιστοποιητικό SSL, το παραπάνω παράδειγμα αντικαθιστά το φάκελο server.crt και server.key στον φάκελο / etc / nginx / velocloud / ssl / με αρχεία που παρέχονται από τον χρήστη.
Σημείωση: Το αρχείο server.key πρέπει να μην είναι κρυπτογραφημένο. Διαφορετικά, η υπηρεσία δεν θα ξεκινήσει χωρίς τον κωδικό πρόσβασης κλειδιού.

Δημιουργία αρχείου ISO

Μόλις ολοκληρώσετε τα αρχεία σας, πρέπει να συσκευαστούν σε ένα είδωλο ISO. Αυτό το είδωλο ISO χρησιμοποιείται ως εικονικό CD διαμόρφωσης με την εικονική μηχανή. Αυτή το είδωλο ISO, που ονομάζεται vco01-cidata.iso, δημιουργείται με την ακόλουθη εντολή σε σύστημα Linux:

genisoimage -output vco01-cidata.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data

Μεταφέρετε το πρόσφατα δημιουργημένο είδωλο ISO στο αρχείο δεδομένων του κεντρικού υπολογιστή που εκτελεί VMware.