Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να ελέγξετε αν η πύλη είναι ενεργοποιημένη σε ένα Orchestrator.

Στο ακόλουθο παράδειγμα, η πύλη είναι ενεργοποιημένη:

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/is_activated.py
True
vcadmin@vcg1-example1:~$ 

Στο ακόλουθο παράδειγμα, η πύλη είναι απενεργοποιημένη:

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/is_activated.py
False
vcadmin@vcg1-example1:~$