Το υψηλό επίπεδο υδατογραφήματος σε αυτές τις ουρές υποδεικνύει ότι ο ρυθμός επεξεργασίας πακέτων είναι χαμηλότερος από τον εισερχόμενο ρυθμό.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την εξαγωγή της εντολής dispcnt -p netif -s len -s wmark -d vcgw.com.

# dispcnt -p netif -s len -s wmark -d vcgw.com

Wed Jul 20 09:03:39 2022
netif_queue0_len             = 0      	0	/s
netif_queue0_wmark            = 0      	0	/s
netif_queue0_wmark_1min         = 0      	0	/s
netif_queue0_wmark_1s          = 0      	0	/s
netif_queue0_wmark_5min         = 0      	0	/s
netif_queue1_len             = 0      	0	/s
netif_queue1_wmark            = 45     	22	/s
netif_queue1_wmark_1min         = 3      	1	/s
netif_queue1_wmark_1s          = 1      	0	/s
netif_queue1_wmark_5min         = 3      	1	/s

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την εξαγωγή της εντολής dispcnt -p per_core -s len -s wmark -d vcgw.com .

# dispcnt -p per_core -s len -s wmark -d vcgw.com

Wed Jul 20 09:11:05 2022
per_core_queue0_len           = 0      	0	/s
per_core_queue0_wmark          = 1476    	738	/s
per_core_queue0_wmark_1min        = 91     	45	/s
per_core_queue0_wmark_1s         = 34     	17	/s
per_core_queue0_wmark_5min        = 346     	173	/s
per_core_queue1_len           = 0      	0	/s
per_core_queue1_wmark          = 1216    	608	/s
per_core_queue1_wmark_1min        = 47     	23	/s
per_core_queue1_wmark_1s         = 27     	13	/s
per_core_queue1_wmark_5min        = 64     	32	/s