Οι διάφορες διεργασίες του VMware στο σύστημα εμφανίζουν τους δικούς τους αριθμούς έκδοσης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι όλοι ίδιοι.

Ελέγξτε τους αριθμούς έκδοσης, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:

root@NY-GATEWAY-1:~# /opt/vc/sbin/gwd -v
VCG Info
========
Version:     4.2.0
Build rev:    R420-20201216-GA-0bcea3f6f0
Build Date:    2020-12-16_23-23-33
Build Hash:    0bcea3f6f0e6b8c21260187bb2d953e4cefd7f27
root@NY-GATEWAY-1:~# /opt/vc/sbin/natd -v
NATd Info
========
Version:     4.2.0
Build rev:    R420-20201216-GA-0bcea3f6f0
Build Date:    2020-12-16_23-23-33
Build Hash:    0bcea3f6f0e6b8c21260187bb2d953e4cefd7f27
root@NY-GATEWAY-1:~# /opt/vc/sbin/mgd -v
VeloCloud gateway 4.2.0 build R420-20201216-GA-0bcea3f6f0