Εάν μια πύλη έχει ρυθμιστεί ως πύλη συνεργατών με στατική δρομολόγηση και η απόκριση ICMP έχει διαμορφωθεί ώστε να παρακολουθεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις δρομολογήσεις, παρέχεται μια εντολή debug.py για να υποδείξει τις καταστάσεις ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ (UP ή DOWN), ως εξής:

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/debug.py --icmp_monitor
{
 "icmpProbe": {
  "cTag": 0, 
  "destinationIp": "0.0.0.0", 
  "enabled": false, 
  "frequencySeconds": 0, 
  "probeFail": 0, 
  "probeType": "NONE", 
  "probesSent": 0, 
  "respRcvd": 0, 
  "sTag": 0, 
  "state": "DOWN", 
  "stateDown": 0, 
  "stateUp": 0, 
  "threshold": 0
 }, 
 "icmpResponder": {
  "enabled": false, 
  "ipAddress": "0.0.0.0", 
  "mode": "CONDITIONAL", 
  "reqRcvd": 0, 
  "respSent": 0, 
  "state": "DOWN"
 }
}
vcadmin@vcg1-example:~$

Όταν είναι ενεργοποιημένη η απόκριση ICMP, η κατάσταση ΑΝΕΝΕΡΓΟ (DOWN) σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένα Edge στην πύλη.