Οι λειτουργικοί ρόλοι ορίζονται ως ένα σύνολο δικαιωμάτων που σχετίζονται με μια λειτουργία.

Ένας λειτουργικός ρόλος μπορεί να προστεθεί με ετικέτα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Καθολικές ρυθμίσεις, SD-WAN, Secure Access, Cloud Web Security. Είναι η ομάδα δικαιωμάτων που απαιτείται από έναν χρήστη για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης εταιρικής διεργασίας. Για παράδειγμα, ένας ρόλος υποστήριξης πελατών στο SD-WAN είναι ένας λειτουργικός ρόλος που απαιτείται από έναν χρήστη SD-WAN για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων υποστήριξης. Κάθε υπηρεσία ορίζει αυτούς τους ρόλους με βάση τις εταιρικές λειτουργίες που θέλουν να υποστηρίξουν. Αυτοί οι ρόλοι κατηγοριοποιούνται ως λειτουργικοί ρόλοι Καθολικών ρυθμίσεων, SD-WAN, Secure Access, Cloud Web Security.

Από προεπιλογή, το Orchestrator αποτελείται από διάφορους λειτουργικούς ρόλους που απαρτίζονται από δικαιώματα ρόλου με βάση τις απαιτήσεις. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσαρμόσετε τα δικαιώματα ρόλου των λειτουργικών ρόλων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσαρμογή ρόλων.