Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοεπιδιόρθωση για έναν υπάρχοντα πελάτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπηρεσία VMware Edge Network Intelligence (ανάλυση) ενεργοποιείται στο VMware SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της υπηρεσίας ENI στο SD-WAN Orchestrator, επικοινωνήστε με τον υπερχρήστη-χειριστή.
 • Το SD-WAN Orchestrator πρέπει να είναι 5.0.1.0 και το SD-WAN Edges πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον τον κώδικα έκδοσης 4.3.1. Μπορείτε να ελέγξετε το είδωλο λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Εdge, μεταβαίνοντας στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Ο πίνακας στη σελίδα Edge (Edges) θα έχει μια στήλη που εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge ανά πελάτη.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοεπιδιόρθωση για έναν υπάρχοντα πελάτη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως χρήστης-χειριστής.
 2. Στην πύλη χειριστή, επιλέξτε έναν πελάτη και, από την επάνω κεφαλίδα, κάντε κλικ στην επιλογή SD-WAN > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration).

  Εμφανίζεται η σελίδα Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration).

 4. Στην ενότητα Υπηρεσία Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence service), κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση (Turn On), για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ENI.
  Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SD-WAN.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση (Configure). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Διαμόρφωση Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration).
  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτοεπιδιόρθωσης για έναν υπάρχοντα πελάτη, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing) σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο Διαμόρφωσης ENI (ENI Configuration).
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing), για να επιτρέψετε στο ENI να παρέχει συστάσεις αποκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών. Από προεπιλογή, η δυνατότητα της Αυτοεπιδιόρθωσης δεν είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Αυτοεπιδιόρθωσης στον Οδηγό χρήστη του VMware Edge Network Intelligence, που διατίθεται στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).
Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Αυτοεπιδιόρθωσης για έναν υπάρχοντα πελάτη, το VMware Edge Network Intelligence (ENI) παρακολουθεί και ιχνηλατεί το δίκτυο VMware SD-WAN για ζητήματα απόδοσης συστήματος και εφαρμογών σε όλα τα Edge που παρέχονται κάτω από αυτόν τον πελάτη. Στη συνέχεια, το ENI συλλέγει δεδομένα σχετικά με ενέργειες Αυτοεπιδιόρθωσης και ενεργοποιεί συστάσεις αποκατάστασης προς τους χρήστες στην πλευρά του SD-WAN απευθείας μέσω του email ειδοποίησης περιστατικού.
Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η μη αυτόματη αποκατάσταση υποστηρίζεται από το ENI. Η υποστήριξη αυτόματης αποκατάστασης έχει προγραμματιστεί σε μελλοντικές εκδόσεις.