Η Διαχείριση Edge (Edge Management) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τον Έλεγχο ταυτότητας Edge (Edge Authentication) και τις Ενημερώσεις διαμόρφωσης (Configuration Updates). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού και υλικολογισμικού.

  1. Στην πύλη χειριστή, Από το επάνω μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Edge (Edge Management).
  2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Έλεγχος ταυτότητας Edge (Edge Authentication)

Επιλογή Περιγραφή
Προεπιλεγμένο πιστοποιητικό Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή για τον έλεγχο ταυτότητας των Edge που σχετίζονται με τον πελάτη.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire): Αυτή η επιλογή δίνει εντολή στο Edge να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποιήσης του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
    Σημείωση: Μόνο μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Πιστοποιητικό απενεργοποιημένο (Certificate Deactivated): Αυτή η επιλογή δίνει εντολή στο Edge να χρησιμοποιήσει μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required): Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το χρονικό παράθυρο ανανέωσης πιστοποιητικού για Edge, μέσω των ιδιοτήτων συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
Σημείωση: Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes), σας ζητείται να επιβεβαιώσετε αν η επιλεγμένη ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας Edge ισχύει για όλα τα επηρεαζόμενα Edge ή μόνο για τα νέα Edge. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή σε όλα τα Edge (Apply to all Edges).
Έλεγχος ταυτότητας Edge Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge (Activate Secure Edge Access), για να επιτρέψετε στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε Edge με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κωδικό πρόσβασης ή κλειδί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο μία φορά. Ωστόσο, μπορείτε να μεταβείτε στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κωδικό πρόσβασης ή στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί πολλές φορές.
Ενημερώσεις διαμόρφωσης (Configuration Updates)
Επιλογή Περιγραφή
Απενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης Edge Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προωθείτε ενεργά τις ενημερώσεις διαμόρφωσης στα Edge. Σύρετε το κουμπί εναλλαγής για να το απενεργοποιήσετε.
Ενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης μετά την αναβάθμιση Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ελέγξετε πότε εφαρμόζονται αλλαγές μετά τη διαμόρφωση αναβάθμισης του Orchestrator στα Edg. Σύρετε το κουμπί εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε.

Είδωλα λογισμικού και υλικολογισμικού (Software & Firmware Images)

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ειδώλων που παρατίθενται και να επιλέξετε το προεπιλεγμένο είδωλο.
Σημείωση:
  • Για να προβάλετε αυτήν την ενότητα, μεταβείτε στις επιλογές Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαμόρφωση SD-WAN (SD-WAN Configuration) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to manage software).
  • Μόνο ένας χειριστής μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει ή να επεξεργαστεί ένα είδωλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και εργοστασιακών ρυθμίσεων με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator (Platform Firmware and Factory Images with New Orchestrator UI), στον VMware SD-WAN Οδηγό χειριστή.