Μετά την προσθήκη του κλειδιού SSH, πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας από βασισμένη σε κωδικό πρόσβασης, που είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία σε βασισμένη σε κλειδί για πρόσβαση σε Edge με το όνομα χρήστη SSH και το κλειδί SSH. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα όταν δημιουργείτε έναν νέο χρήστη.

Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge:

Διαδικασία

  1. Από την πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις (Settings) > Διαχείριση Edge (Edge Management).
  2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge (Enable Secure Edge Access) για να επιτρέψετε στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε Edge με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί. Αφού ενεργοποιήσετε την Ασφαλή πρόσβαση σε Edge, δεν μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.
    Σημείωση: Μόνο οι χρήστες-χειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν την ασφαλή πρόσβαση σε Edge για μια εταιρεία.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί (Switch to Key-Based Authentication) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
    Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.

Επόμενες ενέργειες

Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά SSH για να συνδεθείτε με ασφάλεια στο CLI του Edge και να εκτελέσετε τις απαιτούμενες εντολές. Δείτε Εντολές ασφαλούς Edge CLI.