Το VMware SD-WAN Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές και στους τυπικούς διαχειριστές να ενεργοποιήσουν την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα πελάτη SD-WAN (επιχείρηση ή συνεργάτη).

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα πελάτη, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση πρόσβασης υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος έχουν οριστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση του VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator.

Αποτελέσματα

Η Ανάλυση είναι ενεργοποιημένη για τον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις της Ανάλυσης για τον πελάτη.