Μπορείτε να διαμορφώσετε τον έλεγχο ταυτότητας Orchestrator σε λειτουργία RADIUS, έτσι ώστε ο χειριστής και οι εταιρικοί πελάτες να συνδέονται στις πύλες χρησιμοποιώντας τους διακομιστές RADIUS.

Επιλέξτε να αναπτύξετε ένα από τα εξής στη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας RADIUS:
  • Ενιαίος διακομιστής RADIUS (Single RADIUS Server) – Διαμοιρασμός του ίδιου διακομιστή RADIUS ανάμεσα στον χειριστή και τον εταιρικό πελάτη.
  • Ξεχωριστοί διακομιστές RADIUS (Separate RADIUS Servers) – Διαμορφώστε έναν διακομιστή RADIUS για τον χειριστή/SP και έναν άλλο για όλους τους εταιρικούς πελάτες.

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία RADIUS, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator (Orchestrator Authentication) στην πύλη χειριστή.

Επιλέξτε το RADIUS ως Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) για τα Έλεγχος ταυτότητας χειριστή (Operator Authentication) και Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication). Εισαγάγετε τις κατάλληλες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να τροποποιήσετε τις τιμές στα πεδία, εκτός από το Πρωτόκολλο (Protocol). Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή του πρωτοκόλλου μόνο στις Ιδιότητες συστήματος. Επεξεργαστείτε το πρωτόκολλο στα πεδία τιμών vco.operator.authentication.radius για τον χειριστή και vco.enterprise.authentication.radius για τις Επιχειρήσεις.

Αντί να ορίσετε τις τιμές στη σελίδα Διαμόρφωση ελέγχου ταυτότητας (Configure Authentication), μπορείτε επίσης να ορίσετε τις τιμές του διακομιστή RADIUS στις Ιδιότητες συστήματος. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη σελίδα Ιδιότητες συστήματος (System Properties) και διαμορφώστε τις ακόλουθες ιδιότητες συστήματος:

  • vco.enterprise.authentication.mode – Εισαγάγετε την τιμή RADIUS για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας RADIUS για Επιχειρήσεις.
  • vco.enterprise.authentication.radius - Στο πεδίο Τιμή, επεξεργαστείτε το πρότυπο JSON με τις λεπτομέρειες διακομιστή και άλλες ιδιότητες για Επιχειρήσεις.
  • vco.operator.authentication.mode - Εισαγάγετε την τιμή RADIUS για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας RADIUS για χειριστές.
  • vco.operator.authentication.radius - Στο πεδίο Τιμή, επεξεργαστείτε το πρότυπο JSON με τις λεπτομέρειες διακομιστή και άλλες ιδιότητες για χειριστές.

Αφού ορίσετε τις ιδιότητες συστήματος με σχετικές τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator (Orchestrator Authentication).

Η Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) θα αλλάξει σε RADIUS και τα πεδία θα εμφανίζονται με τις ιδιότητες που έχετε ορίσει στις Ιδιότητες συστήματος.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

Στην ενότητα Αντιστοίχιση ρόλων (Role Map), αντιστοιχίστε τις ιδιότητες του διακομιστή RADIUS σε καθέναν από τους ρόλους: χρήστη-χειριστή ή εταιρικό χρήστη. Αυτή η αντιστοίχιση ρόλων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ρόλου στον οποίο θα αντιστοιχιστούν οι χρήστες όταν συνδεθούν στο Orchestrator χρησιμοποιώντας τον διακομιστή RADIUS για πρώτη φορά.

Αφού ενημερώσετε τα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).