Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των χρηστών. Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές-χειριστές μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο χρήστη. Για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες (Users).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος χρήστης (New User).
  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 4. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο χρήστη:
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικές πληροφορίες Εισαγάγετε τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.
  Ρόλος Επιλέξτε έναν ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Ρόλοι.
  Πρόσβαση σε Edge Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο Υπερχρήστη-χειριστή για να τροποποιήσετε το Επίπεδο πρόσβασης (Access Level) για τον χρήστη. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Βασική (Basic): Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.
  • Με προνόμια (Privileged): Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κέλυφος linux.
  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Βασική (Basic).
  Σημείωση: Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να τροποποιήσουν την προεπιλεγμένη τιμή σε Με προνόμια (Privileged).
  Σημείωση: Το κουμπί Επόμενο (Next) ενεργοποιείται μόνο όταν εισάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες σε κάθε ενότητα.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη άλλου χρήστη (Add another user) εάν θέλετε να δημιουργήσετε άλλον χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη (Add User).
  Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Χρήστες (User Management > Users). Κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον χρήστη για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες.