Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διαδικασίες εγκατάστασης της Πύλη SD-WAN.

Γενικά, η εγκατάσταση της Πύλη SD-WAN περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Δημιουργήστε την Πύλη SD-WAN στο SD-WAN Orchestrator και σημειώστε το κλειδί ενεργοποίησης.
  2. Διαμορφώστε την Πύλη SD-WAN SD-WAN Orchestrator.
  3. Δημιουργήστε το αρχείο cloud-init.
  4. Δημιουργήστε το VM σε VMware ή KVM.
  5. Εκκινήστε το VM Πύλη SD-WAN και βεβαιωθείτε ότι το cloud-init Πύλη SD-WAN εκκινείται σωστά. Σε αυτό το στάδιο, η Πύλη SD-WAN θα πρέπει ήδη να ενεργοποιηθεί στο SD-WAN Orchestrator.
  6. Επαληθεύστε τη συνδεσιμότητα και απενεργοποιήστε το cloud-init.
Σημαντικό:
  • Η Πύλη SD-WAN υποστηρίζει τόσο τον εικονικό διακόπτη όσο και το SR-IOV. Αυτός ο οδηγός καθορίζει το SR-IOV ως προαιρετικό βήμα διαμόρφωσης.