Η διοχέτευση εδραιώνεται μέσω μιας σύνδεσης και επικοινωνεί με έναν ομότιμο. Ο ομότιμος μπορεί να είναι μια πύλη (κυκλοφορία μεταξύ Edge και Cloud), ένας διανομέας (κυκλοφορία μεταξύ Edge και κέντρου δεδομένων) ή ένα Edge (δυναμική κυκλοφορία VPN από Edge σε Edge). Το πρότυπο στατιστικών διοχέτευσης καταγράφει τα στατιστικά μιας διοχέτευσης και αποστέλλεται κάθε ένα λεπτό. Το πεδίο linkUUID καταγράφει τη σύνδεση που έχει εδραιωθεί για τη διοχέτευση. Το πεδίο ευρετηρίου διασύνδεσης αναφέρει με ποιον ομότιμο επικοινωνεί.

Διαφορά μεταξύ διοχέτευσης και διαδρομής

Η διαδρομή είναι μια μονοκατευθυντική οντότητα και η διοχέτευση είναι αμφίδρομη. Μια διοχέτευση συντίθεται από διαδρομές αποστολής και λήψης.

Σημείωση:
  • Μόνο οι συνδεδεμένες διοχετεύσεις εξάγονται. Εάν μια διοχέτευση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ, τα στατιστικά αυτής της διοχέτευσης σταματούν να εξάγονται από το επόμενο διάστημα εξαγωγής. Για παράδειγμα: εάν το διάστημα εξαγωγής προτύπου στατιστικών διοχέτευσης είναι 300 δευτερόλεπτα και έγινε εξαγωγή της διοχέτευσης τη στιγμή t1 και η διοχέτευση απενεργοποιείται στο t1+100. Τα στατιστικά μεταξύ (t1 και t1+100) θα εξαχθούν στο t1+300. Και από το επόμενο διάστημα, τα στατιστικά αυτής της διοχέτευσης σταματούν να εξάγονται αφού η διοχέτευση έχει απενεργοποιηθεί.
  • Ο αριθμός των συμβάντων απενεργοποίησης της διοχέτευσης συνεχίζουν να εξάγονται ως μέρος του προτύπου στατιστικών διοχέτευσης.
  • Τύπος υπολογισμού απωλειών:
    • Ποσοστό απώλειας μετάδοσης = ((packetsLostDeltaTxCount) / (packetsLostDeltaTxCount + packetsLostCompDeltaTxCount)) * 100
    • Ποσοστό απώλειας λήψης = ((packetsLostDeltaRxCount) / (packetsLostDeltaRxCount + packetsLostCompDeltaRxCount)) * 100

Αναγνωριστικό προτύπου: 258

Αναγνωριστικό στοιχείου Όνομα Τύπος Περιγραφή Εφαρμόσιμη έκδοση Edge
12

destinationIPv4Address

Ipv4Address

Αυτή είναι η διεύθυνση Ipv4 του προορισμού της διοχέτευσης.

3.4.0

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

Αυτό είναι το αναγνωριστικό σύνδεσης UUID με τον οποίο έχει εδραιωθεί η διοχέτευση. Αυτή η τιμή οδηγεί στην καταχώρηση στο πρότυπο επιλογής σύνδεσης (276).

3.4.0
10

interfaceIndex

Unsigned32

Αυτή η τιμή προσδιορίζει έναν ομότιμο. Αυτή η τιμή οδηγεί στην καταχώρηση στο πρότυπο επιλογής διασύνδεσης (272).

3.4.0
1

octetsDeltaTxCount

Unsigned64

Σύνολο byte που έχουν μεταδοθεί σε αυτήν τη διαδρομή.

3.4.0
2

packetsDeltaTxCount

Unsigned64

Σύνολο πακέτων που έχουν εξέλθει από αυτήν τη διαδρομή.

3.4.0

45079 (12311)

packetsLostDeltaTxCount

Unsigned64

Σύνολο πακέτων που έχουν απολεστεί σε αυτήν τη διαδρομή.

3.4.0

45083 (12315)

txLossPercent

Float32

Ποσοστό απωλειών σε αυτήν τη διαδρομή αποστολής.

3.4.0

45058 (12290)

jitterTxMs

Unsigned32

Μέση διακύμανση καθυστέρησης μετάδοσης της διαδρομής στο διαμορφωμένο ενδιάμεσο διάστημα.

3.4.0

45060 (12292)

avgLatencyTxMs

Unsigned32

Μέση καθυστέρηση αποστολής της διαδρομής κατά το διαμορφωμένο ενδιάμεσο διάστημα.

3.4.0

32769

octetDeltaRxCount_rev

Unsigned64

Σύνολο byte που έχουν ληφθεί σε αυτή τη διαδρομή.

3.4.0

32770

packetsDeltaRxCount_rev

Unsigned64

Σύνολο πακέτων που έχουν ληφθεί σε αυτή τη διαδρομή.

3.4.0

45011 (12243)

packetsLostDeltaRxCount

Unsigned64

Σύνολο πακέτων που έχουν απολεστεί σε αυτήν τη διαδρομή.

3.4.0

45084 (12316)

rxLossPercent

Float32

Ποσοστό απωλειών σε αυτή τη διαδρομή λήψης.

3.4.0

45061 (12293)

jitterRxMs

Unsigned32

Μέση διακύμανση καθυστέρησης λήψης της διαδρομής στο διαμορφωμένο ενδιάμεσο διάστημα.

3.4.0

45063 (12295)

avgLatencyRxMs

Unsigned32

Μέση καθυστέρηση λήψης της διαδρομής κατά το διαμορφωμένο ενδιάμεσο διάστημα.

3.4.0