Το εικονικό Edge είναι διαθέσιμο ως εικονική μηχανή που μπορεί να εγκατασταθεί σε τυπικούς υπερεπόπτες. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγκατάστασης για την ανάπτυξη ενός εικονικού Edge VMware σε υπερεπόπτες KVM και VMware ESXi.