Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης του SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας το libvirt. Αυτή η ανάπτυξη δοκιμάστηκε σε Ubuntu 18.04 LTS.

Είδωλα

Για την ανάπτυξη σε KVM, η VMware θα παρέχει το SASE Orchestrator σε τέσσερα είδωλα qcow.

 • ROOTFS
 • STORE
 • STORE2
 • STORE3

Στη διάρκεια της ανάπτυξης, γίνεται δυναμική εκχώρηση στα είδωλα.

Ξεκινήστε αντιγράφοντας τα είδωλα στον διακομιστή KVM. Επιπλέον, πρέπει να αντιγράψετε τη δομή iso του cloud-init, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Δείγμα XML

Σημείωση: Για τα είδωλα στο φάκελο images/vco, θα πρέπει να κάνετε επεξεργασία από την XML.
<domain type='kvm' id='49'>
  <name>vco</name>
  <uuid>b0ff25bc-72b8-6ccb-e777-fdc0f4733e05</uuid>
  <memory unit='KiB'>12388608</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>12388608</currentMemory>
  <vcpu>2</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
  <type>hvm</type>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
    <pae/>
  </features>
    <cpu mode='custom' match='exact'>
    <model fallback='allow'>SandyBridge</model>
    <vendor>Intel</vendor>
    <feature policy='require' name='vme'/>
    <feature policy='require' name='dtes64'/>
    <feature policy='require' name='invpcid'/>
    <feature policy='require' name='vmx'/>
    <feature policy='require' name='erms'/>
    <feature policy='require' name='xtpr'/>
    <feature policy='require' name='smep'/>
    <feature policy='require' name='pbe'/>
    <feature policy='require' name='est'/>
    <feature policy='require' name='monitor'/>
    <feature policy='require' name='smx'/>
    <feature policy='require' name='abm'/>
    <feature policy='require' name='tm'/>
    <feature policy='require' name='acpi'/>
    <feature policy='require' name='fma'/>
    <feature policy='require' name='osxsave'/>
    <feature policy='require' name='ht'/>
    <feature policy='require' name='dca'/>
    <feature policy='require' name='pdcm'/>
    <feature policy='require' name='pdpe1gb'/>
    <feature policy='require' name='fsgsbase'/>
    <feature policy='require' name='f16c'/>
    <feature policy='require' name='ds'/>
    <feature policy='require' name='tm2'/>
    <feature policy='require' name='avx2'/>
    <feature policy='require' name='ss'/>
    <feature policy='require' name='bmi1'/>
    <feature policy='require' name='bmi2'/>
    <feature policy='require' name='pcid'/>
    <feature policy='require' name='ds_cpl'/>
    <feature policy='require' name='movbe'/>
    <feature policy='require' name='rdrand'/>
  </cpu>
<clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/kvm-spice</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/images/vco/rootfs.qcow2'/> 
      <target dev='hda' bus='ide'/>
      <alias name='ide0-0-0'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/ images/vco/store.qcow2'/> 
      <target dev='hdb' bus='ide'/>
      <alias name='ide0-0-1'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='1'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/ images/vco/store2.qcow2'/> 
      <target dev='hdc' bus='ide'/>
      <alias name='ide0-0-2'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='1' target='0' unit='0'/>
    </disk>
  <disk type='file' device='disk'> 
   <driver name='qemu' type='qcow2' /> 
   <source file='/images/vco/store3.qcow2' /> 
   <target dev='hdd' bus='ide' />
   <alias name='ide0-0-3' /> 
   <address type='drive' controller='0' bus='1' target='0' unit='1' /> 
  </disk>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/ images/vco/seed.iso'/> 
      <target dev='sdb' bus='sata'/>
      <readonly/>
      <alias name='sata1-0-0'/>
      <address type='drive' controller='1' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <controller type='usb' index='0'>
      <alias name='usb0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x2'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <alias name='pci.0'/>
    </controller>
    <controller type='ide' index='0'>
      <alias name='ide0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <source dev='eth0' mode='vepa'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <source path='/dev/pts/3'/>
      <target port='0'/>
      <alias name='serial0'/>
    </serial>
    <console type='pty' tty='/dev/pts/3'>
      <source path='/dev/pts/3'/>
      <target type='serial' port='0'/>
      <alias name='serial0'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <alias name='balloon0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </memballoon>
  </devices>
  <seclabel type='none' />
<!--  <seclabel type='dynamic' model='apparmor' relabel='yes'/> -->
</domain>

Δημιουργία της εικονικής μηχανής

Για τη δημιουργία της εικονικής μηχανής χρησιμοποιώντας τις τυπικές εντολές virsh:

virsh define vco.xml
virsh start vco.xml