Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης του SASE Orchestrator.

Για να αναβαθμίσετε τον SASE Orchestrator:

 1. Η υποστήριξη της VMware SD-WAN θα σας βοηθήσει με την αναβάθμισή σας. Συλλέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη.
  • Παράσχετε την τρέχουσα και την επιθυμητή έκδοση του SASE Orchestrator, για παράδειγμα: τρέχουσα έκδοση (δηλαδή 2.5.2 GA-20180430), επιθυμητή έκδοση  (3.3.2 p2).
   Σημείωση: Για την τρέχουσα έκδοση, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην επάνω δεξιά γωνία του SASE Orchestrator, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Βοήθεια (Help) και επιλέγοντας Σχετικά με (About).
  • Δώστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα εργαλείων αναπαραγωγής του SASE Orchestratorόπως φαίνεται παρακάτω.
   • Τύπος και έκδοση Hypervisor (δηλαδή vSphere 6.7)
   • Εντολές από το SASE Orchestrator:
    Σημείωση: Οι εντολές πρέπει να εκτελούνται ως ρίζα (π.χ. ‘sudo <command>’ ή ‘sudo -i’).
    • Διάταξη LVM
     • pvdisplay -v
     • vgdisplay -v
     • lvdisplay -v
     • df -h
     • cat /etc/fstab
    • Πληροφορίες μνήμης
     • free -m
     • cat /proc/meminfo
     • ps -ef
     • top -b -n 2
    • Πληροφορίες CPU
     • cat /proc/cpuinfo
    • Αντίγραφο του /var/log
     • tar -czf /store/log-`date +%Y%M%S`.tar.gz --newer-mtime="36 ώρες πριν" /var/log
    • Από το Orchestrator σε αναμονή:
     • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW SLAVE STATUS \G'
   • Από το Ενεργό Orchestrator:
    • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW MASTER STATUS \G'
 2. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της VMware SD-WAN στο https://kb.vmware.com/s/article/53907 με τις παραπάνω πληροφορίες για να λάβετε βοήθεια με την αναβάθμιση του SASE Orchestrator.