Το VMware παρέχει προκαθορισμένες ιδιότητες συστήματος για τη διαμόρφωση της δυνατότητας VMware Edge Network Intelligence στην πύλη SASE Orchestrator. Ένας υπερχρήστης-χειριστής μπορεί να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις τιμές των ιδιοτήτων συστήματος για να ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανάλυσης σε ένα SASE Orchestrator.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει όλες τις ιδιότητες συστήματος που σχετίζονται με το VMware Edge Network Intelligence. Όταν ενεργοποιείτε το ENI για ένα SASE Orchestrator, βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος έχουν οριστεί σωστά στο SASE Orchestrator.

Ιδιότητα συστήματος Περιγραφή Τιμή
session.options.enableEdgeAnalytics Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Ανάλυσης σε ένα SASE Orchestrator. Από προεπιλογή, η υπηρεσία Ανάλυσης είναι ενεργοποιημένη για τα Orchestrator που φιλοξενούνται στο cloud.
Σημείωση: Για Orchestrator εσωτερικής εγκατάστασης, αυτή η ιδιότητα συστήματος ορίζεται από προεπιλογή ως false. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει την τιμή σε true, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Edge Network Intelligence.
true
service.analytics.apiURL Διεύθυνση URL του API ανάλυσης. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Διακριτικό API του API ανάλυσης. Το SASE Orchestrator χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL και το διακριτικό API για την επικοινωνία με το Cloud Analytics Engine και τη δημιουργία νέων πελατών/SD-WAN Edges στη μηχανή ανάλυσης. Για τα φιλοξενούμενα Orchestrator, οι χειριστές VMware Edge μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το διακριτικό. Και για τα Orchestrator εσωτερικής εγκατάστασης, οι χρήστες-χειριστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους SE ή AE και να τους ζητήσουν να στείλουν μέσω email το ENI-Activations DL για να κάνουν αίτημα για το service.analytics.apiToken. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον πάροχο υποστήριξης, ανατρέξτε στο θέμα https://kb.vmware.com/s/article/53907 και https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Τελικό σημείο διαμόρφωσης της υπηρεσίας ανάλυσης.
  • config.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός EMEA με την παρουσία του US ENI.
  • config.eu.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή EMEA με την παρουσία του EMEA ENI.
  • config.ap.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή APAC με την παρουσία του Sydney ENI.
service.analytics.analyticsEndpointStatic Τελικό σημείο ανάλυσης στατικής IP της υπηρεσίας ανάλυσης.
  • loupe-m2.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός EMEA με την παρουσία του US ENI.
  • loupe-m.eu.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή EMEA με την παρουσία EMEA ENI.
  • loupe-m.ap.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή APAC με την παρουσία Sydney ENI.
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Τελικό σημείο ανάλυσης δυναμικής IP της υπηρεσίας ανάλυσης.
  • loupe-m.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός EMEA με την παρουσία του US ENI.
  • loupe-m.eu.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή EMEA με την παρουσία EMEA ENI.
  • oupe-m.ap.nyansa.com - Για σύνδεση των Orchestrator που βρίσκονται στην περιοχή APAC με την παρουσία Sydney ENI.