Μπορείτε να ορίσετε διαμόρφωση για τη λήψη προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τα συμβάντα VNF.

Σημείωση: Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα υποστήριξης πελάτη, μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις και άλλα αντικείμενα, αλλά δεν μπορείτε να τα διαμορφώσετε.
Για να διαμορφώσετε προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα συμβάντα VNF:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις (Service Settings > Alerts & Notifications). Εμφανίζεται η οθόνη Διαμόρφωση ειδοποίησης.
  2. Στην περιοχή Συμβάντα (Incidents), κάντε κλικ στη Διαμόρφωση VNF (VNF Configuration) και αναπτύξτε την και ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής.
  3. Μπορείτε να διαμορφώσετε την αποστολή ειδοποίησης για τα ακόλουθα συμβάντα VNF:
    • Συμβάν VNF VM (VNF VM Event) – Λαμβάνετε προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση ανάπτυξης της εικονικής μηχανής Edge VNF.
    • Εισαγωγή Edge VNF (Edge VNF Insertion) – Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση ανάπτυξης Edge VNF.
    • Συμβάν λήψης ειδώλου Edge VNF (Edge VNF Image Download Event) – Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση λήψης ειδώλου Edge VNF.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις στη σελίδα Παρακολούθηση > Ειδοποιήσεις (Monitor > Alerts).