Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει όλα τα πιθανά συμβάντα VMware SD-WAN Edge που θα μπορούσαν να εξαχθούν σε συλλέκτες syslog.

Συμβάντα (Events) Σοβαρότητα (Severity) Περιγραφή
BW_UNMEASURABLE ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν το εύρος ζώνης της διαδρομής δεν είναι μετρήσιμο.
EDGE_BIOS_UPDATE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται από τη δέσμη ενεργειών 12-upgrade-bios.sh, όταν γίνεται ενημέρωση BIOS του SD-WAN Edge.
EDGE_BIOS_UPDATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από τη δέσμη ενεργειών 12-upgrade-bios.sh, όταν αποτυγχάνει η ενημέρωση του BIOS του SD-WAN Edge.
EDGE_CONSOLE_LOGIN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge κατά τη σύνδεση μέσω θύρας κονσόλας.
EDGE_DEACTIVATED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν έχουν εκκαθαριστεί όλες οι παράμετροι ενός SD-WAN Edge και δεν είναι συσχετισμένο με τοποθεσία πελάτη. Η δομή λογισμικού παραμένει αμετάβλητη.
EDGE_DHCP_BAD_OPTION ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν οι παράμετροι του SD-WAN Edge έχουν ρυθμιστεί με μια μη έγκυρη επιλογή DHCP.
EDGE_DISK_IO_ERROR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν παρουσιάζεται το σφάλμα IO δίσκου κατά την αναβάθμιση/τον υποβιβασμό.
EDGE_DISK_READONLY ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν ένας δίσκος μετατρέπεται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.
EDGE_DNSMASQ_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία Dnsmasq.
EDGE_DOT1X_SERVICE_DISABLED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν απενεργοποιείται η υπηρεσία SD-WAN Edge 802.1x.
EDGE_DOT1X_SERVICE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία SD-WAN Edge 802.1x.
EDGE_HARD_RESET ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν ο χρήστης έχει εκκινήσει επαναφορά του SD-WAN Edge μέσω υλικού.
EDGE_HEALTH_ALERT ΕΠΕΙΓΟΝ Δημιουργείται από το SD-WAN Edge, όταν το επίπεδο δεδομένων δεν είναι σε θέση να εκχωρήσει τους απαραίτητους πόρους για την επεξεργασία πακέτων.
EDGE_INTERFACE_DOWN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από δέσμες ενεργειών hotplug, όταν η διασύνδεση είναι ανενεργή.
EDGE_INTERFACE_UP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από δέσμες ενεργειών hotplug, όταν η διασύνδεση είναι ενεργή.
EDGE_KERNEL_PANIC ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν το λειτουργικό σύστημα Edge αντιμετωπίσει μια κρίσιμη εξαίρεση και πρέπει να επανεκκινήσει το Edge για να αποκατασταθεί. Μια επανεκκίνηση του Edge διαταράσσει την κυκλοφορία του πελάτη για 2-3 λεπτά, όσο ολοκληρώνεται η επανεκκίνηση του Edge.

EDGE_L2_LOOP_DETECTED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν εντοπίζεται βρόχος SD-WAN EdgeL2.
EDGE_LED_SERVICE_DISABLED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν απενεργοποιείται η υπηρεσία SD-WAN Edge LED.
EDGE_LED_SERVICE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία SD-WAN Edge LED.
EDGE_LOCALUI_LOGIN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένας χρήστης συνδέεται με επιτυχία στο τοπικό περιβάλλον εργασίας χρήστη.
EDGE_MEMORY_USAGE_ERROR ΣΦΑΛΜΑ

Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν η διεργασία εποπτείας πόρων ανιχνεύει ότι η χρήση μνήμης από το Edge έχει υπερβεί τα καθορισμένα όρια και φτάνει το όριο του 70%. Η Εποπτεία πόρων περιμένει 90 δευτερόλεπτα για να επιτρέψει στη διεργασία του Edge να ανακάμψει από μια πιθανή προσωρινή αύξηση στη χρήση μνήμης. Εάν η χρήση μνήμης παραμείνει σε επίπεδο 70% ή υψηλότερο για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα, το Edge θα δημιουργήσει αυτό το μήνυμα σφάλματος και θα στείλει αυτό το συμβάν στο Orchestrator.

EDGE_MEMORY_USAGE_WARNING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν η διεργασία εποπτείας πόρων ανιχνεύει ότι το Edge χρησιμοποιεί το 50% ή και παραπάνω της διαθέσιμης μνήμης. Αυτό το συμβάν θα αποστέλλεται στο Orchestrator κάθε 60 λεπτά μέχρι η χρήση της μνήμης να πέσει κάτω από το όριο του 50%.

EDGE_MGD_SERVICE_DISABLED ΚΡΙΣΙΜΟ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν το mgd δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει ή έχει απενεργοποιηθεί λόγω πάρα πολλών αποτυχιών.
EDGE_MGD_SERVICE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία mgd.
EDGE_NEW_DEVICE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν αναγνωρίζεται ένας νέος πελάτης DHCP με την επεξεργασία του αιτήματος DHCP.
EDGE_NEW_USER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν προστίθεται ένας νέος χρήστης υπολογιστή-πελάτη.
EDGE_OSPF_NSM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από το SD-WAN Edge, όταν παρουσιάζεται η κατάσταση γειτονικού μηχανήματος (NSM) OSPF.
EDGE_REBOOTING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν ένας χρήστης έχει εκκινήσει επανεκκίνηση του SD-WAN Edge.
EDGE_RESTARTING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν ένας χρήστης έχει εκκινήσει επανεκκίνηση της υπηρεσίας SD-WAN Edge.
EDGE_SERVICE_DISABLED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν απενεργοποιείται η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων του SD-WAN Edge.
EDGE_SERVICE_ENABLED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν είναι ενεργοποιείται η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων του SD-WAN Edge.
EDGE_SERVICE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων του SD-WAN Edge.
EDGE_SHUTTING_DOWN ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν τερματίζεται η λειτουργία ενός SD-WAN Edge.
EDGE_STARTUP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένα SD-WAN Edge εκτελείται σε λειτουργία μόνο mgmt.
EDGE_SSH_LOGI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge κατά τη σύνδεση μέσω πρωτοκόλλου SSH.
EDGE_TUNNEL_CAP_WARNING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργείται όταν ένα SD-WAN Edge έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα διοχέτευσης.

EDGE_USB_PORTS_ENABLED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ενεργοποιούνται οι θύρες USB σε ένα SD-WAN Edge.
EDGE_USB_PORTS_DISABLED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν απενεργοποιούνται οι θύρες USB σε ένα SD-WAN Edge.
EDGE_USB_PORTS_ENABLE_FAILURE ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνει η λειτουργία ενεργοποίησης για τις θύρες USB.
EDGE_USB_PORTS_DISABLE_FAILURE ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνει η λειτουργία απενεργοποίησης για τις θύρες USB.
EDGE_USB_DEVICE_REMOVED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν καταργείται μια συσκευή από τη θύρα USB.
EDGE_USB_DEVICE_INSERTED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν εισάγεται μια συσκευή στη θύρα USB.
EDGE_VNFD_SERVICE_DISABLED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν απενεργοποιείται η υπηρεσία VNFD του Edge.
EDGE_VNFD_SERVICE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται από το vc_procmon, όταν αποτυγχάνει η υπηρεσία VNFD του Edge.
FLOOD_ATTACK_DETECTED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένας κακόβουλος κεντρικός υπολογιστής πλημμυρίζει το SD-WAN Edge με νέες συνδέσεις.
GATEWAY_SERVICE_STATE_UPDATED Δημιουργείται όταν ο χειριστής αλλάζει την κατάσταση υπηρεσίας μιας πύλης.
HA_FAILED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άγνωστη κατάσταση ομότιμης σύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας - Δημιουργείται όταν το Edge σε αναμονή δεν έχει στείλει απόκριση παλμού και μόνο το ένα από τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας επικοινωνεί με το Orchestrator και τις Πύλες.
HA_GOING_ACTIVE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας. Δημιουργείται όταν το Ενεργό Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA) έχει επισημανθεί ως ανενεργό και το Edge σε αναμονή γίνεται Ενεργό.
HA_INTF_STATE_CHANGED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν η κατάσταση της διασύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας αλλάζει σε Ενεργό.
HA_READY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν και τα δύο Edge, Ενεργό και σε αναμονή, είναι ενεργοποιημένα και συγχρονισμένα.
HA_STANDBY_ACTIVATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το Edge σε αναμονή HA έχει αποδεχτεί το κλειδί ενεργοποίησης, έκανε λήψη της διαμόρφωσης και ενημέρωσε τη δομή λογισμικού.
HA_TERMINATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η υψηλή διαθεσιμότητα έχει απενεργοποιηθεί σε ένα SD-WAN Edge.
INVALID_JSON ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται όταν ένα SD-WAN Edge έλαβε μη έγκυρη απάντηση από το MGD.
IP_SLA_PROBE Ενεργό = ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ανενεργό= ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν αλλάζει μια κατάσταση διερεύνησης ICMP IP.
IP_SLA_RESPONDER Ενεργό = ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ανενεργό= ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν αλλάζει μια κατάσταση απόκρισης ICMP IP.
LINK_ALIVE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν μια σύνδεση WAN δεν είναι πλέον ΑΝΕΝΕΡΓΗ.
LINK_DEAD ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν καμία από τις διοχετεύσεις που έχουν δημιουργηθεί στη σύνδεση WAN δεν έχει λάβει πακέτα για τουλάχιστον επτά δευτερόλεπτα.
LINK_MTU ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ανιχνεύεται MTU σύνδεσης WAN.
LINK_UNUSABLE ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν η σύνδεση WAN περνά σε κατάσταση ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ.
LINK_USABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η σύνδεση WAN περνά σε κατάσταση ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ.
MGD_ACTIVATION_ERROR ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργήθηκε όταν αποτυγχάνει μια ενεργοποίηση του SD-WAN Edge. Είτε η σύνδεση ενεργοποίησης δεν ήταν σωστή είτε δεν ήταν επιτυχημένη η λήψη της διαμόρφωσης στο Edge.
MGD_ACTIVATION_PARTIAL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένα SD-WAN Edge ενεργοποιείται μερικώς, αλλά μια ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.
MGD_ACTIVATION_SUCCESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένα SD-WAN Edge έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.
MGD_CONF_APPLIED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν μια αλλαγή διαμόρφωσης που γίνεται στο Orchestrator έχει ωθηθεί σε SD-WAN Edge και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία.
MGD_CONF_FAILED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το SD-WAN Edge αποτυγχάνει να εφαρμόσει μια αλλαγή διαμόρφωσης που έγινε στο Orchestrator.
MGD_CONF_ROLLBACK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν μια πολιτική διαμόρφωσης που στάλθηκε από το Orchestrator έπρεπε να αναστραφεί επειδή αποσταθεροποίησε το SD-WAN Edge.
MGD_CONF_UPDATE_INVALID ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν εκχωρείται στο SD-WAN Edge ένα προφίλ χειριστή με μη έγκυρο είδωλο λογισμικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Edge.
MGD_DEACTIVATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν απενεργοποιείται ένα SD-WAN Edge με βάση το αίτημα του χρήστη από mgd.
MGD_DEVICE_CONFIG_WARNING/ERROR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν εντοπίζεται μια ασυνεπής/μη έγκυρη ρύθμιση συσκευής.
MGD_DIAG_REBOOT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν γίνεται επανεκκίνηση ενός SD-WAN Edge από μια απομακρυσμένη ενέργεια από το Orchestrator.
MGD_DIAG_RESTART ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων στο SD-WAN Edge επανεκκινείται από μια απομακρυσμένη ενέργεια από το Orchestrator.
MGD_EMERG_REBOOT ΚΡΙΣΙΜΟ Δημιουργείται όταν γίνεται επανεκκίνηση ενός SD-WAN Edge για να ανακάμψει από μπλοκαρισμένες διεργασίες από vc_procmon.
MGD_ENTER_LIVE_MODE ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται όταν η υπηρεσία διαχείρισης σε ένα SD-WAN Edge εισέρχεται στη ΖΩΝΤΑΝΗ λειτουργία.
MGD_EXIT_LIVE_MODE ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται όταν η υπηρεσία διαχείρισης σε ένα SD-WAN Edge εξέρχεται από τη ΖΩΝΤΑΝΗ λειτουργία.
MGD_EXITING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η υπηρεσία διαχείρισης σε ένα SD-WAN Edge τερματίζεται για επανεκκίνηση.
MGD_EXTEND_LIVE_MODE ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν παρατείνεται η ζωντανή λειτουργία.
MGD_FLOW_STATS_PUSH_FAILED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνουν τα στατιστικά ροής που ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_FLOW_STATS_PUSH_SUCCEEDED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν επιτυγχάνουν τα στατιστικά ροής ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_FLOW_STATS_QUEUED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν τα στατιστικά ροής που ωθούνται στο Orchestrator τοποθετούνται σε ουρά.
MGD_HARD_RESET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν γίνεται επαναφορά ενός SD-WAN Edge στο εργοστασιακά προεπιλεγμένο λογισμικό και τη διαμόρφωσή του.
MGD_HEALTH_STATS_PUSH_FAILED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνουν τα στατιστικά στοιχεία εύρυθμης λειτουργίας που ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_HEALTH_STATS_PUSH_SUCCEEDED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν επιτυγχάνουν τα στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας που ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_HEALTH_STATS_QUEUED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν τα στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας που ωθούνται στο Orchestrator τοποθετούνται σε ουρά.
MGD_HEARTBEAT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν δημιουργείται παλμός στο Orchestrator.
MGD_HEARTBEAT_FAILURE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνει ο παλμός που δημιουργείται στο Orchestrator.
MGD_HEARTBEAT_SUCCESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν επιτυγχάνει ο παλμός που δημιουργείται στο Orchestrator.
MGD_INVALID_VCO_ADDRESS ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν αποστέλλεται μια μη έγκυρη διεύθυνση για το Orchestrator σε μια ενημέρωση πολιτικής επιπέδου διαχείρισης και αγνοείται.
MGD_LINK_STATS_PUSH_FAILED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνουν τα στατιστικά στοιχεία σύνδεσης που ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_LINK_STATS_PUSH_SUCCEEDED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν επιτυγχάνουν τα στατιστικά στοιχεία σύνδεσης που ωθούνται στο Orchestrator.
MGD_LINK_STATS_QUEUED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν τα στατιστικά σύνδεσης που ωθούνται στο Orchestrator τοποθετούνται σε ουρά.
MGD_LIVE_ACTION_FAILED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν αποτυγχάνει η ζωντανή ενέργεια.
MGD_LIVE_ACTION_REQUEST ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν ζητείται ζωντανή ενέργεια.
MGD_LIVE_ACTION_SUCCEEDED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται από ένα SD-WAN Edge, όταν η ζωντανή ενέργεια είναι επιτυχής.
MGD_NETWORK_MGMT_IF_BROKEN ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν δεν ρυθμίζεται σωστά το δίκτυο διαχείρισης.
MGD_NETWORK_MGMT_IF_FIXED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν το δίκτυο επανεκκινείται δύο φορές για να διορθωθεί η ασυνέπεια του δικτύου διαχείρισης.
MGD_NETWORK_SETTINGS_UPDATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν εφαρμόζονται νέες ρυθμίσεις δικτύου σε ένα SD-WAN Edge.
MGD_SET_CERT_FAIL ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η εγκατάσταση ενός νέου πιστοποιητικού PKI για την επικοινωνία του Orchestrator σε ένα SD-WAN Edge.
MGD_SET_CERT_SUCCESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ένα νέο πιστοποιητικό PKI για την επικοινωνία του Orchestrator εγκαθίσταται με επιτυχία σε ένα SD-WAN Edge.
MGD_SHUTDOWN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ο διαγνωστικός τερματισμός λειτουργίας του SD-WAN Edge βασίζεται σε αίτημα χρήστη.
MGD_START ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το daemon διαχείρισης στο SD-WAN Edge έχει ξεκινήσει.
MGD_SWUP_DOWNLOAD_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η λήψη ενός ειδώλου ενημέρωσης λογισμικού Edge.
MGD_SWUP_DOWNLOAD_SUCCEEDED ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται όταν είναι επιτυχημένη η λήψη ενός ειδώλου ενημέρωσης λογισμικού Edge.
MGD_SWUP_IGNORED_UPDATE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η ενημέρωση του λογισμικού παραβλέπεται κατά το χρόνο ενεργοποίησης, επειδή το SD-WAN Edge εκτελεί ήδη τη συγκεκριμένη έκδοση.
MGD_SWUP_INSTALL_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
MGD_SWUP_INSTALLED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν η λήψη και η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού ολοκληρώνεται με επιτυχία.
MGD_SWUP_INVALID_SWUPDATE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν δεν είναι έγκυρο ένα πακέτο ενημέρωσης λογισμικού που λαμβάνεται από το Orchestrator.
MGD_SWUP_REBOOT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν γίνεται επανεκκίνηση του SD-WAN Edge έπειτα από μια ενημέρωση λογισμικού.
MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει μια ενημέρωση λογισμικού του Edge σε αναμονή υψηλής διαθεσιμότητας.
MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_START ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν ξεκινά η ενημέρωση λογισμικού σε αναμονή HA.
MGD_SWUP_STANDBY_UPDATED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν έχει ξεκινήσει μια ενημέρωση λογισμικού του Edge σε αναμονή υψηλής διαθεσιμότητας.
MGD_SWUP_UNPACK_FAILED ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν το Edge δεν καταφέρνει να αποσυμπιέσει το πακέτο ενημέρωσης λογισμικού που έχει ληφθεί.
MGD_SWUP_UNPACK_SUCCEEDED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το Edge καταφέρνει να αποσυμπιέσει το πακέτο ενημέρωσης λογισμικού που έχει ληφθεί.
MGD_UNREACHABLE ΕΠΕΙΓΟΝ Δημιουργείται όταν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της διεργασίας επιπέδου δεδομένων με τον διακομιστή μεσολάβησης επιπέδου διαχείρισης.
MGD_VCO_ADDR_RESOLV_FAILED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η ανάλυση DNS της διεύθυνσης του Orchestrator.
MGD_WEBSOCKET_INIT ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται όταν ξεκινά μια επικοινωνία WebSocket με το Orchestrator.
MGD_WEBSOCKET_CLOSE ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δημιουργείται όταν κλείνει μια επικοινωνία WebSocket με το Orchestrator.
NSD_MIGRATION_TASKS_QUEUED Δημιουργείται όταν οι εταιρικοί πελάτες έχουν εκκρεμείς εργασίες μετεγκατάστασης για τις πύλες που είναι συνδεδεμένες σε Προορισμοί μη SD-WAN.
PEER_UNUSABLE ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δημιουργείται όταν διακόπτεται η σύνδεση επικάλυψης με έναν ομότιμο κατά τη μετάδοση ομότιμων στατιστικών.
PEER_USABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν συνεχίζεται η σύνδεση επικάλυψης με έναν ομότιμο έπειτα από ένα διάστημα αδυναμίας χρήσης.
PORT_SCAN_DETECTED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν εντοπίζεται σάρωση θύρας.
QOS_OVERRIDE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται για αλλαγή της διαδρομής κυκλοφορίας (πύλη ή άμεση).
REBALANCE_EDGE_SUCCEEDED Δημιουργείται όταν οι εταιρικοί πελάτες έχουν εξισορροπήσει με επιτυχία τα απαιτούμενα Edge από την αδρανοποιημένη πύλη στη νέα πύλη.
SLOW_START_CAP_MET ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δημιουργείται όταν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αργής εκκίνησης της μέτρησης εύρους ζώνης. Θα γίνει σε λειτουργία ταχείας μετάδοσης
SWITCH_GATEWAY_COMPLETED Δημιουργείται όταν οι εταιρικοί πελάτες αλλάζουν με επιτυχία την κυκλοφορία από τις αδρανοποιημένες πύλες σε νέες πύλες για Προορισμοί μη SD-WAN.
SWITCH_GATEWAY_FAILED Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η ενέργεια «Εναλλαγή πύλης» (Switch Gateway) για έναν Προορισμός μη SD-WAN κατά τη μετεγκατάσταση της Πύλη SD-WAN.
VPN_DATACENTER_STATUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑ Δημιουργείται όταν αλλάζει η κατάσταση μιας διοχέτευσης VPN.
VRRP_FAIL_INFO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει το VRRP.
VRRP_INTO_MASTER_STATE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το VRRP εισέρχεται σε πρωτεύουσα κατάσταση.
VRRP_OUT_OF_MASTER_STATE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δημιουργείται όταν το VRRP εξέρχεται από την πρωτεύουσα κατάσταση.