Αυτή η ενότητα περιγράφει τα συμβάντα υψηλής διαθεσιμότητας.

Συμβάν υψηλής διαθεσιμότητας

Περιγραφή
HA_GOING_ACTIVE Ένα SD-WAN Edge σε αναμονή αναλαμβάνει ως Ενεργό, επειδή δεν έχει εντοπιστεί παλμός από τον ομότιμο.
HA_STANDBY_ACTIVATED Όταν εντοπίζεται ένα νέο σε αναμονή από το Ενεργό, το Ενεργό προσπαθεί να ενεργοποιήσει το Edge στέλνοντας αυτό το συμβάν στο SASE Orchestrator. Σε μια επιτυχή απόκριση, το Ενεργό θα συγχρονίσει τις διαμορφώσεις και θα συγχρονίσει τα δεδομένα.
HA_FAILED Συνήθως συμβαίνει μετά τη δημιουργία του ζεύγους υψηλής διαθεσιμότητας και το Ενεργό SD-WAN Edge δεν επικοινωνεί με το SD-WAN Edge σε αναμονή. Για παράδειγμα, εάν γίνει επανεκκίνηση του SD-WAN Edge σε αναμονή, θα λάβετε αυτό το μήνυμα.
HA_READY Σημαίνει ότι το Ενεργό SD-WAN Edge επικοινωνεί τώρα με το SD-WAN Edge σε αναμονή. Μόλις ενεργοποιηθεί και πάλι το SD-WAN Edge σε αναμονή και επανέλθει ο παλμός, θα λάβετε αυτό το μήνυμα.
HA_TERMINATED Όταν η διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας απενεργοποιηθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία στα Edge, δημιουργείται αυτό το συμβάν.
HA_ACTIVATION_FAILURE Εάν το SASE Orchestrator δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ενεργοποίηση υψηλής διαθεσιμότητας, θα δημιουργήσει αυτό το συμβάν. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα:
  • το SASE Orchestrator δεν μπορεί να δημιουργήσει πιστοποιητικό
  • Η υψηλή διαθεσιμότητα έχει απενεργοποιηθεί (σπάνιο)
VCO_IDENTIFIED_HA_FAILOVER Το μήνυμα συμβάντος έχει ως εξής: Εντοπίστηκε ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας Edge (Edge HA Failover Detected)

Το SASE Orchestrator εντόπισε ότι έχει προκύψει ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας στο Edge.

VCO_IDENTIFIED_HA_FAILURE Το μήνυμα συμβάντος έχει ως εξής: Εντοπίστηκε αποτυχία υψηλής διαθεσιμότητας Edge (Edge HA Failure Detected)

Το SASE Orchestrator εντόπισε ότι το Edge αναμονής είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το συμβάν θα περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό του Edge.

HA_UPDATE_FAILOVER_TIME Το μήνυμα συμβάντος έχει ως εξής: Ενημέρωση χρόνου ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας από ####ms σε ####ms (Updating HA Failover time from ####ms to ####ms)

Ο χρήστης άλλαξε τον χρόνο ανακατεύθυνσης ενός Edge υψηλής διαθεσιμότητας με βάση το χρονικό διάστημα που θα περιμένει το Edge για να λάβει παλμό από το ενεργό Edge. Η αύξηση αυτής της τιμής μπορεί να αποτρέψει μια ενεργή-ενεργή κατάσταση «Split Brain» για Edge υψηλής διαθεσιμότητας με υψηλό φόρτο. Αυτό γίνεται μέσω του Πολλαπλασιαστή χρόνου εντοπισμού ανακατεύθυνσης HA (HA Failover Detection Time Multiplier) που βρίσκεται από τη διαδρομή Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή > Υψηλή διαθεσιμότητα (Configure > Edge > Device > High Availability) στο Orchestrator.

HA_RESET_FAILOVER_TIME Το μήνυμα συμβάντος έχει ως εξής: Ενημέρωση χρόνου ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας από ####ms σε ####ms (Updating HA Failover time from ####ms to ####ms)

Όταν το σύστημα ενός Edge υψηλής διαθεσιμότητας είναι σταθερό για 60 δευτερόλεπτα, η διεργασία μειώνει το όριο χρόνου ανακατεύθυνσης κατά 50%.