Αυτή η ενότητα περιγράφει τον διαμορφωτή διοχέτευσης για παρόχους υπηρεσίας με την πύλη συνεργατών.

Οι πάροχοι υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες SD-WAN σε χαμηλότερη δυναμικότητα σε σύγκριση με τη συνολική δυναμικότητα των συνδέσεων WAN στην τοπική διακλάδωση. Για παράδειγμα, οι πελάτες ενδέχεται να έχουν αγοράσει ευρυζωνική σύνδεση από άλλον προμηθευτή και ο πάροχος υπηρεσίας που προσφέρει υπηρεσίες SD-WAN και που φιλοξενεί την πύλη συνεργάτη του VMware δεν έχει καθόλου έλεγχο στην ευρυζωνική σύνδεση underlay. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της χωρητικότητας εξυπηρέτησης SD-WAN και για να αποφευχθεί η συμφόρηση προς την πύλη συνεργατών, ένας πάροχος υπηρεσίας μπορεί να ενεργοποιήσει τον διαμορφωτή διοχέτευσης DMPO μεταξύ της διοχέτευσης και της πύλης συνεργατών.

Παράδειγμα διαμορφωτή διοχέτευσης

Εξετάστε ένα SD-WAN Edge με δύο συνδέσεις WAN, Internet 20 Mbps και MPLS 20 Mbps, χρησιμοποιώντας υπηρεσία SD-WAN των 35 Mbps που προσφέρεται από πάροχο υπηρεσίας (SP). Σε αυτήν την περίπτωση, το εύρος ζώνης της υπηρεσίας SD-WAN (35 Mbps) είναι χαμηλότερο από το συνολικό εύρος ζώνης των συνδέσεων WAN (40 Mbps). Για να διασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία προς την πύλη συνεργατών δεν υπερβαίνει τα 35 Mbps (εμφανίζεται ως «X» στην παραπάνω εικόνα), ο πάροχος υπηρεσίας μπορεί να τοποθετήσει διαμορφωτή διοχέτευσης στη διοχέτευση DMPO.

Διαμόρφωση ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας διοχέτευσης

Σημείωση: Η δυνατότητα ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας διοχέτευσης είναι επεξεργάσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη από τον χειριστή σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα, απευθυνθείτε στον χειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για να ενεργοποιήσετε το όριο ταχύτητας κυκλοφορίας διοχέτευσης:

  1. Μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles) από τον πίνακα περιήγησης.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση του κατάλληλου προφίλ διαμόρφωσης.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy) και μεταβείτε στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις (Additional Settings).
  4. Στην περιοχή Όριο ποσοστού SD-WAN overlay (SD-WAN Overlay Rate Limit), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ταχύτητα-όριο κυκλοφορίας διοχέτευσης (Rate-Limit Tunnel Traffic).
  5. Επιλέξτε είτε το κουμπί επιλογής Ποσοστό (Percent) είτε το κουμπί επιλογής Ταχύτητα (Mbps) (Rate (Mbps)). Από προεπιλογή, επιλέγεται Κανένα (None).
  6. Στο πλαίσιο κειμένου Όριο (Limit), πληκτρολογήστε ένα αριθμητικό όριο για την κυκλοφορία διοχέτευσης.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

configure-profile-business-policy-tunnel-shaper-dialog-box