Μπορεί να απαιτείται επαναφορά των SD-WAN Edges στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για διάφορους λόγους, μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής:
  • Όταν επαναχρησιμοποιείτε το Edge για μια άλλη τοποθεσία, πρέπει να καταργήσετε την υπάρχουσα διαμόρφωση, έτσι ώστε το Edge να μπορεί να ενεργοποιηθεί στη νέα τοποθεσία.
  • Η τοποθεσία σας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα για το οποίο η Υποστήριξη της VMware SD-WAN συνιστά να εκτελέσετε αναγκαστική επαναφορά για να επαναφέρετε το Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να ενεργοποιήσετε ξανά το Edge στην τοποθεσία για να διαπιστώσετε εάν με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το ζήτημα.
  • Το Edge είναι μη προσβάσιμο ή δεν ανταποκρίνεται και το πρόβλημα δεν επιλύεται μετά από πολλούς κύκλους ενεργοποίησης. Συνιστάται να εκτελέσετε αναγκαστική επαναφορά για να επαναφέρετε το Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαπιστώσετε εάν με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το ζήτημα.
Μπορείτε να επαναφέρετε ένα Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση—Το Edge απενεργοποιείται και όλες οι υπάρχουσες διαμορφώσεις που χρησιμοποιεί το Edge καταργούνται εντελώς. Το Edge χρησιμοποιεί τώρα την αρχική εργοστασιακή διαμόρφωση. Ωστόσο, το λογισμικό Edge δεν επηρεάζεται και διατηρεί την έκδοση λογισμικού που είχε πριν από την επανεκκίνηση. Ένα Edge στο οποίο έχει γίνει επανεκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά σε άλλη τοποθεσία ή στην ίδια τοποθεσία.
  • Αναγκαστική επαναφορά — Γίνεται πλήρης επαναφορά του Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή το Edge όχι μόνο απενεργοποιείται και χρησιμοποιεί τη εργοστασιακή διαμόρφωση, αλλά το λογισμικό Edge αλλάζει επίσης στην έκδοση εργοστασιακού λογισμικού. Το Edge είναι τόσο αποτελεσματικό όπως ήταν όταν εστάλη από το εργοστάσιο.

Εάν επαναφέρετε ένα Edge που χρησιμοποιείται ενεργά σε μια τοποθεσία, θα χάσετε εντελώς τη συνδεσιμότητα της συσκευής πελάτη στην τοποθεσία μέχρι είτε να ενεργοποιήσετε ξανά το ίδιο Edge στην τοποθεσία είτε να ενεργοποιήσετε ένα άλλο Edge στην τοποθεσία.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ενός Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε ένα VMware SD-WAN Edge.